Record details

Title keyword
    Prognozirovanii
Article
    Metod abstraktnych analogij v regionalnom prognozirovanii na uran