Record details

Title keyword
    Programu
Monograph
    Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska v měřítku 1:50 000 (Projekt v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky pro rok 2006)
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků sedimentů - In: P. Müller et al.: Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP/630/3/00 - Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí
    Možnosti praktického využití semikvantitativního programu QUANTAS v laboratoři RFA (poster)
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Posouzení potenciálu pro geologické ukládání CO2 v Řecku a v ČR. - Závěrečná zpráva o řešení projektu česko-řecké spolupráce v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "KONTAKT"
    Projekt programu Kontakt MŠMT ČR č. ME 694 na léta 2003-2005 Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka (S.M.INT). Průběžná zpráva za rok 2003
    Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(2000) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu RP
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 345(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP
    Roční zpráva o řešení projektu FR-TI3/579 v programu TIP v roce 2013
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
    Závěrečná zpráva o řešení projektu v programu Trvalá prosperita MPO v roce 2006-2007
    Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí"
    Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Zpráva přípravy vzorků pro MPZ. Název: Program zkoušení způsobilosti laboratoří PT/CHA/2/2007. Autoři:M. Jankovská, Z. Boháček, A. Nižnanská. Vydal CSlab spol. s r.o., organizátor programů zkoušení způsobilosti akredit. ČIA č. 7003, Praha, 2007-05
Article
    2D AutoCAD/Win zjednodušený k dokonalosti (recenze programu AutoSketch)
    Aplikace teorie fyzikální podobnosti ve výpočtovém programu pro návrh vodních turbín
    Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty. (Stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích)
    Dokumentace svahových deformací v oblasti vodní nádrže Šance (Moravskoslezké Beskydy) v rámci programu ISPROFIN
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    K problematice posuzování efektivnosti a rizik realizace náhradních výrobních programů v uranovém průmyslu
    Komplex programů Gama pro řešení přímé a obrácené gravimetrické a magnetometrické úlohy
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
    Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH
    MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROGRAMU ArcGIS PŘI TVORBĚ PORTÁLU GEOHAZARDŮ ČR (Integrovaný informační portál rizikových geofaktorů ČR)
    Některé zkušenosti z realizace útlumových programů v uhelném hornictví ČR
    Nové projekty mezinárodního programu geologických korelací
    Nové projekty Mezinárodního programu geologických korelací (IGCP)
    Ochrana horninového prostředí v programu MŽP
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Požadavky na těžební stavební suroviny z hlediska radonového programu
    Projekt Mezinárodního programu geologických korelací č.296 "Kvartér Asie a pacifické oblasti" ukončen
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998
    Realizace útlumových programů v rudném hornictví ve vztahu k horním předpisům
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Statické výpočty tunelu SMART pomocí programu FLAC 3
    Stav řešní programu ISPROFIN v ČGS a zhodnocení sesuvů souvisejících s povodněnmi v březnu a dubnu 2006
    Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol
    Užití programu Plaxis pro modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty
    Vliv školních vzdělávacích programů na modernizaci zeměpisu na základních školách
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Zasedání pracovní skupiny mezinárodního programu geosféry a biosféry
    Zasedání projektů Mezinárodního programu geologických korelací v Malajsii
    Zkušenosti z aplikace programu revitalizace říčních systémů