Record details

Title keyword
    Projektování
Monograph
    Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu použití
    Využití 3D GIS při projektování vrtných prací
Article
    Autodesk: nové produkty pro pozemní stavitelství, správu inženýrských sítí a projektování komunikací
    Automatizované projektování uhelného lomu - báňské řešení jako funkce geologického modelu ložiska a báňského modelu lomu
    Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Nové metody projektování těžby na vápencových a slínovcových ložiskách
    Predikce nákladů těžby lomů v projektování
    Problematika ochrany životního prostředí se zřetelem na projektování rudných dolů a úpraven
    Problematika projektování a provádění čerpacích pokusů a těžebního vystrojování sond připravených pro těžbu kyselých plynů v naftovém průmyslu ČSSR
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Uplatnenie optimalizačných metód pri projektovaní otvárky dubnianského sloja
    Výzkum, vývoj a projektování podzemních staveb v zastavěném území