Record details

Title keyword
    Prospekci
Article
    Autochtonní paleogenní výplň nesvačilské deprese a její význam pro naftovou prospekci
    Eletroodporová meření střídavými proudy a jejich užití v mělké archeologické prospekci
    Historie, výsledky a perspektivy geofyzokálního průzkumu přo prospekci uhlovodíků na východním Slovensku
    Kontaminace při šlichové prospekci na baryt
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Mezinárodní sympozium o geochemické prospekci v Praze
    Některé aspekty hospodaření s půdním fondem při uranové prospekci
    Některé výsledky a směry vědeckotechnického rozvoje geofyziky při prospekci uranového zrudnění
    Použití faktorové analýzy v geochemické prospekci
    Použití molekulárních forem prvků v geologické prospekci
    Projektová příprava průzkumných prací při uranové prospekci
    Projevy průmyslové kontaminace zjištěné šlichovou prospekcí
    Prověření některých vlastností sněhu z hlediska jeho využití při geochemické prospekci
    Příklad použití geoelektrických metod pro archeologickou prospekci v nepříznivých podmínkách městského intravilánu
    Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků
    Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích
    Sympozium o geochemické prospekci v roce 1990
    Využití kvantitativních mineralogických analýz zlata při prospekci zlata v Burkině Faso (Afrika)
    Využítí sněhu jako sorbentu v atmogeochemii a uplatnění tohoto jevu v geochemické prospekci