Record details

Title keyword
    Prostorech
Monograph
    Zhodnocení sur. potenciálu s promítnutím výsledků rebilance zbytkových zásob v platných dobývacích prostorech a CHLÚ na území sokol. pánve a dílčích pánví v karlovars. oblasti, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR
Article
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Petrografie uhelných tonsteinů karvinského souvrství v dobývacích prostorech činných dolů v čs. části hornoslezské pánve
    Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč
    Spojené a rozpojené nádoby. (Esej o Boženě Němcové, prostorech vzdělanosti a přírodních vědách)
    Srovnání vulkanogenních litostratigrafických horizontů petřkovických vrstev ostravského souvrství v dobývacích prostorech "Paskov" a "Staříč" v ostravsko-karvinském revíru.
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů