Record details

Title keyword
    První
Monograph
    Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
    Ivaň: 750.výročí první písemné zmínky
    Krásný, báječný, nešťastný Egypt! Čeští cestovatelé konce 19. a první poloviny 20. století.
    Moje první setkání s kamenem. Námět
    Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví. První mezinárodní konference
    První mezinárodní stratotyp: hranice silur-devon, Geologická exkurze do okolí Radotína, Karlštejna a Suchomast
    První výsledky studia silicifikace křídových hornin české křídové pánve - přednáška na 3. křídovém semináři (22.-23.5.2006)
Article
    Bedla olivolupenná - Lepiota elaiophylla, její první nálezy v České republice a poznámky k podobnému druhu L. xanthophylla
    Clarkeit - první uranan v přírodních podmínkách
    Cryptosporidium a Giardia - přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee (USA)
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Dolování na merklínském panství v první polovině 19.století
    Evropská paleontologická asociace a její první aktivity
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    Geologie na první univerzitě v USA
    Historická geologická mapa ČR z období první poloviny 19.století
    Hornické tradice na vysoké škole báňské (první část)
    Hrát první ligu : celosvětová epidemie deprese může souviset s tím, že lidé chtějí od života příliš a nedokážou svá přehnaná očekávání naplnit
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou?
    Josef Hrabák (1833-1921), první dr. mont. věd honoris causa
    K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. První část
    Macháčkova jeskyně v Českém krasu - první jeskyně ve vápencích chýnických
    Migrační vztahy města Brna v první polovině 90.let
    Mušov-3(G) - první vyhledávací vrt na termální vodu na jižní Moravě
    Naše země je tak malá říká Josef Sekyra, geolog, horolezec a první Čech, který stanul na jižním pólu
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Odpudivá gravitace v první sekundě po velkém třesku?
    Ophiomorpha isp. - první nález fosilní stopy ze Služína (karpatská předhlubeň)
    Oslavany - první místo na Moravě s těžbou černého uhlí
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
    Postindustriální krajina - první přiblížení
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch a jeho vědecká činnost po první světové válce v Rakousku (26.3.1852 v Homoli - Hummel u Litoměřic, +4.11.1940 ve Vídni)
    První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku
    První celostátní zasedání národní sekce Evropské asociace pro ochranu geologického dědictví ProGEO
    První česká učebnice geochemie aneb promarněná příležitost
    První česko-slovenská geologická expedice v Nízkých Tatrách
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    První evropská uhelná konference proběhla v Leicesteru ve Velké Británii ve dnech 15.-17.září 1993
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    První fosilní spongie z Antarktidy a její paleobiogeografický význam
    První hlubinný geotermální vrt v Českém masívu
    První kolokvium Ars geochimica
    První latinsko-americká jílová konference
    První mezinárodní kongres o brachiopodech v Brestu
    První mezinárodní paleontologický kongres v Sydney
    První mezinárodní regionální geomorfologická konference
    První miliardy let historie Země
    První nález hmyzu v lomu "Na Štilci" u Tlustice v Žebrácké pánvi (sv. karbon, westfál C)
    První nález kosterních zbytků dinosaurů v Antarktidě
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    První nález stopy po lezení trilobitů v příbramsko-jinecké pánvi (střední kambrium)
    První nález svrchněkarbonské fauny v jižní části žihelské pánve (Český masiv)
    První nález vápnitých dinoflagelát v české křídové pánvi
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině : 24-23 Protivanov
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
    První naplnění podzemního kavernového zásobníku zemním plynem
    První paleontologický doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu (24-41 Vyškov)
    První profesorská léta Radima Kettnera
    První prospektoři Krkonoš
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    První seismické mapy zpracované pro oblast střední Evropy a pro území Ruské říše
    První studium foraminifer na lokalitě Lom u Radimi (13-14 Nymburk)
    První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve : 13-32 Kolín, 13-32 [i.e. 13-14] Nymburk, 13-41 Čáslav
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    První výsledky spektrální analýzy variací atmogeochemického pole
    První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
    První vysokoškolské studium hornictví na světě
    První zkušenosti s merkurometrickým monitorováním z pohyblivého stanoviště na území České republiky
    První známky života na Zemi
    První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998
    Přírodní kámen pro první etapu opravy Karlova mostu
    Rozpojování hornin řeznými nástroji razících strojů (první část)
    Serranus budensis (Heckel, 1856) - první nález fosilní rybí fauny ve vnitrokarpatském paleogénu
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
    Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské brány - výsledky první etapy (25-11 Hlubočky, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Těžba stříbra ve Stříbrných Horách v první polovině 16.století
    Uhřice-Jih, první ložisko jedenadvacátého století
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
    Vjačeslavit, U4+(PO4)(OH).nH2O ze severočeské křídy - první výskyt v Československu
    Volynskit z Jílového - první výskyt v České republice
    Výsledky výzkumu vývoje uhelného hornictví na území ČSSR do první světové války
    Vývoj vegetace a synatropizace krajiny středních Čech v mladší polovině holocénu (první výsledky postdoktorandského projektu GA ČR)
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka