Record details

Title keyword
    Przedkarpackiego
Article
    Izochroniczna korelacja plytkowodnych osadów gipsowych w badenskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego (Ukraina, Polska, Czechy)
    Mineraly ciežkie jako wskažnici žródla materialu detrytycznego w formacji debowieckiej (miocen, zachodnia czešč zapadliska przedkarpackiego)
    Nowe odkrycia zlož gazu ziemnego i dalsze perspektywy badaň we wschodniej czésci zapadliska przedkarpackiego w Polsce
    Rekonstrukcja paleopradów solanek w badenskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego