Record details

Title keyword
    Různým
Article
    Makrozoobentos dlouhodobě sledovaných toků s různým stupněm ovlivnění atmosférickou acidifikací
    Modelové sorpční zkoušky berylia v uhlí s různým obsahem popela
    Přehled modelů deformace homogenního elastického poloprostoru různým zatížením
    Sedimenty s různým podílem uhelné hmoty z hlediska mikrotextury a složení uhelné hmoty
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí