Record details

Title keyword
    RADIOAKTIVNÍCH
Monograph
    Obecný projekt geologických aktivit souvisejících s vývojem hlubinného úložiště vyhořelého paliva a vysoce radioaktivních odpadů. Kapitola 6: Etapa studia seismicity, neotektoniky a geodynamiky
    Obsah radioaktivních izotopů - draslíku K [%], uranu U [ppm], thoria Th [ppm] ve vzorcích říčních sedimentů a suspendované hmoty (projekt SP/1b7/156/07 - rok řešení 2007-2011)
    Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů
Article
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Distribuce přirozeně radioaktivních prvků v moravských spraších
    DISTRIBUCE RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ V ZRNITOSTNÍCH FRAKCÍCH PŮDNÍCH PROFILŮ Z OBLASTI MALÝCH POVODÍ V OKOLÍ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE VÍR
    Experimentálně mineralogický výzkum hydrotermálních alterací produktů modelové vitrifikace radioaktivních odpadů na bázi borosilikátových skel
    Geochemický program k projektu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů
    Geologický pavilon Fr. Pošepného HGF VŠB Ostrava : sbírka ložisek radioaktivních surovin
    Hydrogeologie a bezpečnost ukládání radioaktivních a nebezpečných průmyslových odpadů
    Kolokvium o ukládání radioaktivních odpadů
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Matematické modelování procesů v okolí podzemního uložiště radioaktivních odpadů
    Mineralogické aspekty ukládání radioaktivních odpadů
    Monitoring radiační zátěže pracovního prostředí a radiační ochrana při těžbě radioaktivních surovin v ČR
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Prameny radioaktivních minerálních vod na území Kowary - Horní Malá Úpa
    Prameny radioaktivních minerálních vod v orlicko-sněžnické klenbě
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Přírodní skla jako etalon stability látek pro ekologické uložení radioaktivních odpadů
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Současná situace ve sbírkách ložisek radioaktivních suorvin na VŠB Ostrava
    Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Úložiště radioaktivních odpadů v lomu Na Kozle (Hostim I.)
    Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních - Těsném dole
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních-Těsném dole
    Vývoj radioaktivních term v Teplicích
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)