Record details

Title keyword
    Radonu
Monograph
    Analýza příčin rozporů mezi geologickým hodnocením radonového rizika a měřením radonu v objektech v oblasti severní Čechy, severní a jižní Morava
    Analýza zpracování souboru měření objemové aktivity radonu v podloží v regionálním a detailním měřítku pro hodnocení radonového indexu pozemku
    Detailizace radonového indexu v kvartérních fluviálních sedimentech a jeho vztah k radonovému indexu hlubších podložních hornon a k radonu v objektech - závěrečná zpráva
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2006
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2007
Article
    Dceřiné produkty radonu v Koněpruských jeskyních
    GIS analýza vztahu radonu v objektech a v podloží v hlavních horninových typech České Republiky
    Hodnocení radonového indexu pozemku na základě maximálních hodnot objemové aktivity radonu - alternativy a výsledné řešení
    Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
    Korelace objemové aktivity radonu v podložních horninách a v pitné vodě
    Korelace radonu v hlubším geologickém podloží a v objektech v horninových typech generalizovaných podle nové geologické mapy České republiky 1 : 500 000
    Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil
    Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil
    Metodika stanovení dávky od radonu
    Monitorování časových variací radonu
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice
    Objemová aktivita radonu ve známých pramenech Českého krasu
    Porovnání objemové aktivity radonu Rn-222 a koncentrace lehkých atmosférických iontů
    Porovnání řad ekvivalentní objemové aktivity radonu monitorované v Praze a v Jeseníku
    Problematika výskytu radonu (222/86Rn) v jeskyních
    Příspěvek k problematice zdrojů radonu v jeskyních Moravského krasu
    Radonová databáze - měření radonu v geologickém podloží
    Riziko pronikání radonu z podloží do budov: inženýrskogeologické aspekty tohoto hodnocení
    Rozdíly v koncentracích radonu v hlubším horninovém podloží a v jeho kvartérním pokryvu - regionální podklady pro detailizaci přechodného radonového indexu v České republice
    Seminář o radonu v geologickém prostředí
    Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Úvodní měření objemové aktivity radonu v Dole Jeroným
    Vliv geologické stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém radonovém indexu
    Vliv hlubšího geologického podloží na koncentraci radonu v kvartérních sedimentech
    Výzkum a mapování oblasti se zvýšeným rizikem vývoje radonu
    Význam maximálních hodnot radonu v podloží pro hodnocení radonového rizika v České republice
    Vztah radonového indexu v kvartérních sedimentech k radonu v objektech a k hlubšímu geologickému podloží
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomivých struktur v České republice
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
    Wstepne wyniki badan oncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej czesci zlewni Kamienicy (Masyw Snieznika, Sudety).
    Zaťaženie bane Nižná Slaná rozpadovými produktami radónu
    Zvýšený výskyt radónu vo vzt´ahu k zlomovým pohybom v Jaskyni Driny