Record details

Title keyword
    Režimu
Article
    Analýza režimu hladín podzemných vod metódou krokového výberu premenných
    Bilančný matematický model na podrobnú analýzu časovej variability zložiek vodného režimu pôd
    Faktory ovlivňující předpovědi režimu podzemní vody
    Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Hydrologické charakteristiky režimu podzemních vod
    K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády
    K problematice režimu napjatých zvodní
    Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
    Litologické změny v nejvyšší části jizerského souvrství v ssv. okolí České Kamenice a jejich vztah k paleoproudovému režimu (02-24 Nový Bor)
    Metóda prognózovania vodného režimu pôd v pririečnom pásme
    Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách
    Nástroje na podporu rozhodování při optimalizaci režimu jímání a ochrany vodních zdrojů podzemních vod
    Nový prístup k určovaniu základných charakteristík podzemných zásobníkov plynu zmiešaného režimu
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Prognóza zmien hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja počas uvádzania VD Gabčíkovo do prevádzky
    Projevy slapových sil v režimu podzemní vody teplického křemenného porfyru
    Předběžné zhodnocení režimu podzemních vod v roce 1999
    Předpovědi charakteristik režimu a využitelného množství podzemních vod v jímacím území brněnského vodovodu
    Příspěvek k dlouhodobému sledování seismického režimu OKR
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách
    Sledování režimu podzemních vod v údolních nivách na jižní Moravě
    Tenzometry - jejich využití při sledování vodního režimu půd a průsaků ze skládek
    Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
    Účast Českého svazu ochránců přírody při ochraně vodního režimu krajiny
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv teploty a režimu temperace na změny fyzikálních vlastností granitu a pískovce
    Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Využití měření obsahu tritia a uhlíku 14 při sledování režimu podzemních vod v krystaliniku v předpolí VČSA
    Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP
    Význam speciálních režimů trhacích prací v protiotřesovém boji na hydrotermálním uranovém ložisku Příbram
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    Závislosť návrhových veličín regulácie vodného režimu lužných lesov od hydrofyzikálnych vlastností pód
    Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice
    Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí
    Změny hydrologického režimu v západní Evropě
    Změny odtokového režimu v důsledku klimatické variability
    Změny režimu podzemní vody v údolí Dyje u Nových Mlýnů
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu
    Zmeny vybraných charakteristík hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja vplyvom plánovanej prevádzky VD Gabčíkovo