Record details

Title keyword
    Rekonstrukce
Monograph
    9. konference WTA CZ (Ostrava 2007), Sanace a rekonstrukce staveb 2007
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2005
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2006
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovska
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovské pahorkatiny
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění v Moravské bráně
    Rekonstrukce geologické stavby území Čech, Moravy a Slezska / A Reconstruction of the Geological Structure of the Area of Bohemia, Moravia and Silesia - poster
    Rekonstrukce sedimentárních procesů a prostředí v třenickém souvrství a distribuce bentických společenstev (spodní ordovik, západní část pražské pánve)
    Sanace a rekonstrukce staveb 2013. Sanace dřeva
    Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí a rekonstrukce hydrotermálních procesů pomagmatického stádia
Article
    Břevnovský klášter - historický odvodňovací systém, jeho průzkum a rekonstrukce
    Datování jeskynních sedimentů a rekonstrukce krasové morfologie Nízkých Tater
    Divoká rokle u Ústí nad Labem - rekonstrukce sopečného vývoje
    Ordovician of the Barrandian area: Reconstruction of the sedimentary basin, its benthic communities and ichnoassemblages./Ordovik Barrandienu: rekonstrukce sedimentární pánve, benthických společenstev a ichnospolečenstev
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovského výběžku
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovského výběžku
    Palinspastická rekonstrukce sedimentačního prostoru devonu tišnovských brunnid
    Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo
    Program rekonstrukce modelu chemického složení průmyslově významných živců
    Rekonstrukce Ag-dolů u Horního Benešova
    Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů (24-41, Vyškov)
    Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů. Reconstruction of gradients in fossil communities using graph theory
    Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Rekonstrukce holocénních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi
    Rekonstrukce jarních teplot vzduchu v 18. století na základě délky letorostů vinné révy
    Rekonstrukce krajiny
    Rekonstrukce migrace paleofluid v granitoidních horninách na příkladu melechovského masívu
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras)
    Rekonstrukce primitivní křídové angiospermy Myricanthium a její systematická příslušnost
    Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska
    Rekonstrukce prostředí střední Evropy v době 9.000 až 5.500 let
    Rekonstrukce průměrných teplot vzduchu v minulém tisíciletí
    Rekonstrukce reliéfu krystalinika v podloží střední části české křídy. Poster a abstrakt
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras
    Rekonstrukce technologie úpravny uhlí s cílem uzavření kalového okruhu a dosažení bezodpadové technologie
    Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně : 01-44 Vejprty
    Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně
    Rekonstrukce vývoje lesní vegetace na Žitném ostrově na základě pylové analýzy
    Rekonstrukce vývoje vegetace v nivě Dudváhu v holocénu (Slovensko)
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Rekonstrukce zděných přehrad
    Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze (12-24 Praha)
    Současné možnosti využití mikropaleontologických údajů pro paleogeografické rekonstrukce předvariské Evropy
    Spraše a rekonstrukce paleoklimatu
    Svrchněkenozoický severomoravský vulkanismus: rekonstrukce činnosti, paleomagnetismus, geofyzikální obraz, návrh litostratigrafie
    Svrchněkenozoický severomoravský vulkanismus: rekonstrukce činnosti, paleomagnetismus, geofyzikální obraz, návrh litostratigrafie
    Velikost genitálií indikuje klimatické změny : rekonstrukce klimatu ve čtvrtohorách podle fosilního hmyzu
    Vícesložková analýza magnetizace a paleogeografické rekonstrukce hornin staršího fanerozoika Barrandienu na základě paleomagnetických dat
Serial
    Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie
    Živá archeologie. (Re)konstrukce a experiment v archeologii