Record details

Title keyword
    Rekultivací
Article
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Generel rekultivací koncernu Severočeské hnědouhelné doly na léta 1981-1990
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci
    Hodnocení nadložních zemin a poznatky s úpravou zemin nevhodných pro rekultivaci
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    Krajinotvorná koncepce rekultivací
    Metoda bioindikace a evaluace úrodnosti půd - podklad pro hodnocení kvality zemědělských rekultivací, aplikace v podmínkách Rheinbraun A.G.
    Mezinárodní konference "40 let rekultivací v SHR"
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti využití travních porostů k biologické rekultivaci odkališť chemických úpraven uranového průmyslu
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Selektivní těžba zemin ve vztahu k těžitelnosti, stavbě výsypek a následné rekultivaci
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
    Zkušenosti s vinohradnickou rekultivací v Severočeském hnědouhelném revíru