Record details

Title keyword
    Republika
Monograph
    Česká republika: portréty krajů
    Je Česká republika v roce 2007 100% právním státem? : (anebo jen na 75% či 50%?) : 1. seminář, 27. listopadu 2007 ; Klimatické změny a co s nimi? : 2. seminář, 13. prosince 2007 : sborník textů. 22
    Republika. Katalog výstavy.
    Sborník příspěvků z mezinárodní konference Geoekologické problémy Krkonoš, Svoboda nad Úpou, Krkonošský národní park-Česká republika, 3.-5. října 2006
    Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR: konference s mezinárodní účastí 6.6.-7.6.2007 Brno, Česká republika
    VI. Letní škola kvartérních studií 2010 (Česká republika, 19.-26. června 2010) = VIth Summer school of Quaternary studies 2010 (Czech Republic, June 19-26, 2010) : excursion guide
    VI. letní škola kvartérních studií 2010 (Česká republika, 19.-26.června 2010). Excursion guide
Article
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika) (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
    Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia palynomorf a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1.část: Česká a Slovenská republika
    Coleoidea české křídové pánve (Česká republika, Evropa)
    Corkit z Nové Vsi u Rýmařova (Česká republika).
    Česká republika v rámci projektu PANGEA
    Diachronní výskyt Marthasterites furcatus v sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Diskuze o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetikou chudobou na úrovni bytového domu (Případová studie Lidická, Brno, Česká Republika)
    Distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku (pohoří Hrubý Jeseník, Česká republika)
    Dobrotivské souvrství (ordovik, stupeň dobrotiv) na Wilsonově nádraží v Praze (Česká republika)
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Dosud nepopsaní amoniti barremu a bazálního aptu Slezské jednotky (vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika)
    Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika)
    Fosfát a pelokarbonát z pelitů podslezské jednotky na stavbě silnice R48 u Frýdku-Místku, Česká republika
    Fosforeskující whewellit z Mostecké pánve (Česká republika)
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologické aspekty svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech, východní Morava, Česká republika.
    Geomorfologické poměry Králického Sněžníku (Česká republika)
    Głazy narzutowe rejonu Jesenika i Osoblahy (Republika Czeska)
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitické pegmatity Českého masívu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Graptolitová společenstva a stratigrafie spodního siluru mrákotínského souvrství v hlinské zóně, SV část Českého masívu (Česká republika)
    Herpetofauna středního pleistocénu mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Herpetofauna středního pleistocénu Mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze (Česká republika)
    Hodnocení geologických faktorů radonového indexu administrativní jednotky RIA (NUTS5, Česká republika) - návrh metodiky
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika)
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika)
    K otázce výskytu pleistocenních ledovců s chladnou bází v České vysočině (Česká republika)
    K současnému stavu poznání barremsko-aptských amonitů z godulské facie slezské jednotky v Moravských Beskydech (vnější Karpaty, Česká republika)
    Kalciturbidity v hraničním intervalu ludlow-přídolí (silur): nové interpretace mezinárodního stratotypového profilu Požáry (Barrandien, Česká republika)
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Karbonátové konkrece Moravskoslezských Beskyd (Česká republika)
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Krajina vašeho okolí Česká republika
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Kvartérní modelace a tvary v NPR Pulčín-Hradisko (Javorníky, Česká republika)
    Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Medvědí jeskyně ve východních Krkonoších (Česká republika), předběžná zpráva
    Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika) - I. Přirozená a polopřirozená lesní stanoviště
    Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika). - II. Revizní malakocenologický výzkum
    Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika)
    Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika)
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Molybdenem bohatý jarosit z oxidační zóny středověkáho Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka (Česká republika)
    Morfologie, charakter agregace a krystalinita grafitů silesika (Česká republika)
    Morfotektonika slezského a magurského příkrovu na území Západních Beskyd (Česká republika)
    Mottramit z vápencového kamenolomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku (Česká republika)
    Nález kryptomelanu z lokality Kamienna Góra, Dolní Slezsko (Polsko) (85-043 Nysa (Polská republika), list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    Nová energetická krajina: vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (Případová studie Česká republika)
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika) : (12-41 Beroun)
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika) : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk
    Nový křídlonožec (Pteropoda, Limacinidae) pro opavský sádrovcový, svrchní baden (Česká republika)
    Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká Republika)
    Obnova jezer metodou odstranění sedimentu - rybník Vajgar, Česká republika
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce, Krušné hory, Česká republika
    Paleontologický výzkum lokality Studená hora u Týřovic (střední kambrium, Česká republika) (12-32 Zdice)
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika) (02-34 Bílina)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Pleistocenní výplň mrtvého ramene Ohře u Chban (Česká republika)
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (Silesikum, Česká republika)
    Polyplacophora (Měkkýše) z bádenu moravské části karpatské předhlubně (Česká Republika)
    Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika)
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika) (03-12 Hrádek nad Nisou)
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika)
    Pražský stupeň (spodní devon) v Pražské pánvi a relativní stáří jeho facií (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Projevy předsvrchnokřídového krasovění (karbon-cenoman) v Barrandienu (Česká republika)
    Projevy předsvrchnokřídov,ho krasovění (karbon-cenoman) v Barrandienu (Česká Republika)
    Projevy skalního řícení ve zpřístupněných jeskyních - Macocha, Česká republika
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Provenience würmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika : použití asociací těžkých minerálů
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Přehled dosavadních znalostí o žulovském masívu ve Slezsku, Česká republika (14-24 Jeseník)
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
    Sběry v králodvorských břidlicích v Praze-Radotíně (ordovik, Pražská pánev, Česká republika)
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Sphenophyllum incisum Wagner je novým rostlinným taxonem (Sphenopsida) ve svrchním stephanu rosicko-oslavanského souvrství na Moravě (boskovická brázda, Česká republika)
    Spolehlivost map radonového rizika - Česká Republika
    Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stopové prvky v křemeni z pegmatitu Věžná I (Česká republika)
    Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
    Střeva hyolita Nephrotheca sarkaensis (Novák, 1891) (Hyolitha, Orthothecida) ze středního ordoviku Pražské pánve (Barrandien, Česká republika)
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika)
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše, Česká republika)
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Svrchní ordovik okolí Prahy 15-Dubče (beroun, záhořanské souvrství, pražská pánev, Česká republika)
    Štruktúra medvedej populácie z jaskyne "Za Hájovnou" (Morava, Česká republika) z hľadiska zastúpenia pohlaví a vekových štádií: predbežné výsledky
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO3)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali-feldspar granite, Czech Republic. Turmalín z přibyslavického peraluminiového alkalicko-živcového granitu, Česká republika
    Trace fossils from Letná Formation (Ordovician, Czech Republic)/Ichnofosilie letenského souvrství (ordovik, Česká republika)
    Trace fossils from the Paseky Shale (Early Cambrian, Czech Republic). Ichnofosilie paseckých břidlic (spodní kambrium, Česká republika)
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Typový profil hradišťského souvrství v Nové Dědině u Frýdlantu n.O. (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Určení efektivní infiltrace a její prostorová a časová proměnlivost v ložiskové oblasti Rožná, Česká republika
    Utwory formacji wierzowskej na tle wcesnokredowych warunków sedymentacji w zachodnej cześci basenu protoślaskiego (Morawy, Republika Czeska)
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Vrt G 757D - Jaworzno, Důl Kosciuszko, Polská republika
    Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika)
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Výzkum granitu extrémně obohaceného thoriem v oblasti Trojmezí (Česká republika, Rakousko, Německo)
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    "Zaratit" z Kladna (Česká republika) - revize a nová data
    Závěry konference "Životní prostředí pro Evropu" zámek Dobříš, Česká a Slovenská Federativní republika 21.-23.6.1991
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zinkolivent z rudníko ložiska Krupka, Krušné Hory (Česká republika)
    Zjištění makroflóry karvinského souvrství v jablunkovské depresi (podbeskydská část hornoslezské pánve, Česká republika)
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) : 34-21 Hustopeče
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat), Česká republika
    Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika)
    Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika)
    Způsob artikulace hypostomů a způsob života odontochilinidních trilobitů ze spodního devonu pražské pánve (Česká republika)
    Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika
Serial
    National Geographic Česká republika