Record details

Title keyword
    Revírech
Article
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Odborný seminář "Geomechanické řešení a využítí výsypek v podkrušnohorských revírech"
    Program vyšších etap průzkumu v jesenických rudních revírech
    Zajištěnost zásob v jesenických rudných revírech pro hydrometalurgický závod v Bruntále