Record details

Title keyword
    Revitalizace
Monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti
    Polabí: paleoenvironmentální záznam v sedimentech slepých ramen a jeho význam pro geologické mapování a revitalizace toků
    Polabí: paleoenvironmentální záznam v sedimentech slepých ramen a jeho význam pro geologické mapování a revitalizace toků
    Pylová analýza - Kladruby nad Labem: revitalizace říčních ramen
    Revitalizace problémových regionů
    Řešení revitalizace a ochrany kopce Tlustec při dotěžení části zásob kamenolomu Brniště
Article
    Cíl revitalizace - stabilní krajina
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním
    Faktory revitalizace brownfieldů v České Republice
    Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
    Jak se u nás mají revitalizace?
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
    Některé úspěšné revitalizace v Jižních Čechách
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Program revitalizace krajiny v Sokolovském revíru
    Radotínské údolí - Zásady revitalizace industriální zóny
    Revitalizace a hydroinformatika na Ploučnici
    Revitalizace Boreckého potoka u Vlašimi
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    Revitalizace Isary v Mnichově
    Revitalizace krajiny při exploataci a útlumu hlubinné těžby
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace lomů. Principy a návrh metodiky
    Revitalizace opuštěných i činných lomů
    Revitalizace pánevní oblasti severních Čech trvale udržitelným zemědělstvím
    Revitalizace potoka Borová
    Revitalizace rašeliniště Soumarský most
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků
    Revitalizace Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace suchého poldru Čihadla
    Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť
    Revitalizace úseku Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Revitalizace vápencových lomů
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizace vodních toků
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Revitalizace vytěžených lomů
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Vliv revitalizace říční sítě na podzemní vody
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
    Zkušenosti z aplikace programu revitalizace říčních systémů