Record details

Title keyword
    Rizikových
Monograph
    Katalog geohazardů - databáze informací o rizikových geofaktorech v České republice
    Registr rizikových opuštěných úložných míst
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Etapová zpráva projektu OG MŽP ČR za rok 2006
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP
    Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku
    Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR
Article
    Dvacet let sledování stability rizikových svahů Krušných hor přesnými náklonoměry
    Informační portál rizikových geofaktorů České republiky - studie proveditelnosti (abstrakt, prezentace)
    Informační portál rizikových geofaktorů ČR - stav řešení
    Konference o rizikových odpadech
    MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROGRAMU ArcGIS PŘI TVORBĚ PORTÁLU GEOHAZARDŮ ČR (Integrovaný informační portál rizikových geofaktorů ČR)
    Nové geovědní informační služby - portál SGS a portál rizikových geofaktorů
    Obsah rizikových prvků v zemědělských půdách severomoravského regionu
    Požadované hodnoty rizikových látek v půdách ČR
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Skládkování rizikových odpadů = odkládání problémů
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    Území ČSR a možnosti podzemního deponování rizikových odpadů
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska