Record details

Title keyword
    Roku
Monograph
    Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
    Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
    Hodnocení seizmického projevu SL jevů z roku 2006 v obci Kaczyce (Polsko)
    Město a intelektuálové od středověku do roku 1848
    Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
    Odborné vyjádření k Oznámení EIA záměru "PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOMU VRŠANY od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
    Seminář k "Mezinárodnímu roku planety Země"
    Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky -Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009
    Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2013 (Statistické údaje do roku 2012)
    Výzkumné projekty prováděné v NP Podyjí od roku 1991
Article
    Aktivita Slovenskej geologickej spoločnosti roku 1983
    Bibliografie prací z dějin hornictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku 2001
    Bilance jakosti povrchových tekoucích vod v ČSR k roku 1995
    'Cín roku 2000 v regionu střední Evropy' 3.-8. září 2000, Sokolov : Krátké ohlédnutí za mezinárodní konferencí
    Český záujem o jaskyne na Slovensku do roku 1918
    Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 1986
    Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Erozní a akumulační procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Extrémní hydrogeologická situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
    Extrémní hydrogeologické situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
    Fauna z Předmostí - výzkum z roku 1992 (25-13 Přerov)
    Fauna z Předmostí-výzkum z roku 1992
    Fialova sopka Putikov vršok v roku 1952 a súčasný stav jej poznania
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Grantová agentura České republiky, činnost od roku 1993 dodnes
    Gravettienské sídlisko v Trenčianskych Bohuslaviciach - výskum v roku 2008
    Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán
    Hlavní směry rozvoje koncernu Československého uranového průmyslu do roku 2000
    Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
    Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Možnosti efektivního rozvoje těžby a užití černého uhlí do roku 2010
    Návrat k příbramským meteoritům z roku 1959
    Nejstarší dochovaný horní řád pro zlaté doly v Jílovém z roku 1536
    Nejstarší mapa jeskyně Výpustek z roku 1807 od Antonína Loly vypátrána
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 1. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
    Ocenění pro ženu a muže roku ČGÚ za rok 1995 uděleno
    Očekávaný trend spotřeby nerostných surovin do roku 2000
    Odkrytí štoly Einigkeiter Tagstrecke v Jáchymově na podzim roku 2009
    Popularizace věd o Zemi ze zkušenosti Mezinárodního roku planety Země
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Prognózy české geologie a hornictví do roku 2000
    Předběžné vyhodnocení záznamů seismické stanice Vinařice z roku 1996
    Příspěvek k objasnění původu stříbra v Čechách okolo roku 1000
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Rozvoj československého hnědouhelného průmyslu v osmdesátýcj letech a výhled do roku 2000
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Dokonč.
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 1
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 2
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 3
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Štruktúra mineralogickej zbierky Východoslovenského múzea v Košiciach budovanej od roku 1958
    Těžní věž Dolu Simson ve Zbýšově z roku 1902 - jediná technická památka Rosicko-oslavanského revíru
    Úlohy, problémy a ciele hlbinnej ťažby koncernu Uhoľné a lignitové bane, Prievidze do roku 2000
    Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871 : 11-44 Nýřany
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Variace s periodami kolem 1,3 roku ve sluneční a geomagnetické aktivitě
    Vliv mimořádně suchého roku 1983 na základové půdy
    Vliv odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry
    Vyhledávání, průzkum a těžby ložisek uranových rud v Československu do roku 1945
    Výsledky geologickoprieskumnej činnosti v Rudnianskom rudnom poli a jeho koncepcia do roku 2000
    Výsledky průzkumných prací v Bozkovských dolomitových jeskyních od roku 1980
    Vývoj světového obchodu s kovy, rudami a koncentráty, oxidy kovů, feroslitinami a vybranými nerudními surovinami v průběhu roku 1987
    Vývoj světových cen kovů, rud a koncentrátů, oxidů kovů, ferroslotin a vybraných nerudných surovin v průběhu roku 1985
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí do roku 2001
    Z historie mineralogicko-petrologického oddělení NM (do roku 1976)
    Zasoby wodne rzek karkonoskich po śnieżnej zimie 2005-2006 roku
    Závěry z pracovní porady amerických odborníků věnované požadavkům na přesnost měření globálního tíhového pole do roku 2000
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů v průběhu roku
    Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
    Život a dílo Jiřího Agricoly : s použitím překladu prof. PhDr. Bohuslava Ježka a prof. Ing. Josefa Hummela z prvního českého vydání z roku 1933