Record details

Title keyword
    Ropoplynonosnosti
Article
    Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu
    Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát
    Niektoré poznatky o geologickej stavbe a ropoplynonosnosti v širšej oblasti lužickej elevácie
    Přínos průzkumných prací 7. pl. pro hodnocení ropoplynonosnosti beskydské oblasti
    Teplotno-tlakové problémy vo flyšových oblastiach a bradlovom pásme na východnom Slovensku a ich vzťah k ropoplynonosnosti