Record details

Title keyword
    Rozšíření
Monograph
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí
    Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Valtice V výhradního ložiska štěrkopísků" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
    Odborné vyjádření ČGS k Posudku EIA záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Grygov", zpracovaného podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
    Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Pískovna Tišice - rozšíření těžby" na životní prostředí
    Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky -Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009
    Stanovisko ČGS k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení - rozšíření stávajícího závodu o novou výrobní halu (pro technologii na obrábění hliníkových odlitků - CNC stroje) a administrativní přístavbu pro společnost STARCAM (dále jen rozšíření stávajícího závodu)
    Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 1. Sudokopytníci (Artiodactyla)
    Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 2. Šelmy (Carnivora)
    Zhodnocení potenciálu krajiny a geologických lokalit pro metodiku výuky přírodních věd a rozšíření geoturistiky
Article
    Diversita a rozšíření pancířníků (Acari: Oribatida) v jeskyních České republiky
    Graptolitová společenstva hraničního intervalu kabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorové rozšíření (ordovik, pražská pánev)
    Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev) (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí (33-22, Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnánice, 34-11, Znojmo, 34-13, Dyjákovice)
    K rozšíření magmatického zdroje v podloží neogénu na východním Slovensku
    K rozšíření metalogenetických epoch a genetických typů zrudnění v Maroku
    K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
    K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
    K rozšíření stróňské skupiny v Rychlebských horách
    K rozšíření tvarů zvětrávání v Národním parku Podyjí (jižní Morava)
    Litologická charakteristika, rozšíření a geologická pozice domanínského souvrství v j. části třeboňské pánve
    Nástin rozšíření vybraných ruderálních a synantropních druhů plžů (Gastropoda) v oblasti Šumavy a Pošumaví
    Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď
    Nové poznatky o rozšíření paraautochtonní šupiny Karpatu ve střední části karpatské neogenní předhlubně na Moravě
    Permokarbon Boskovické brázdy ve výkopu pro rozšíření tranzitního plynovodu (24-34 Ivančice)
    Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec, 03-31 Mimoň, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Rozšíření a použití talpetate v Nikaragui
    Rozšíření a stratigrafický význam stromatoporoideí a mikrofosílií v devonských vápencích (givetu a frasnu) v hlubokých vrtech jižně a jihovýchodně od Brna
    Rozšíření a struktury vápenců v západočeském proterozoiku
    Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese
    Rozšíření distribuovaného měřicího systému na dole Jeroným o měření výšky stropu komory K2 laserovým dálkoměrem
    Rozšíření plžů Macrogastra badia a Laciniaria plicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) na Šumavě
    Rozšíření poznatků o geomorfologickém vývoji lokality Obora v údolí Svratky sz. od Brna při použití vertikálního geoelektrického sondování.
    Rozšíření prognózních zdrojů Au-rud na ložisku Zlatý Chlum (14-22 Jeseník)
    Rozšíření rejsce černého (Neomys anomalus) na Českomoravské vrchovině
    Rozšíření svrchnokřídových ramenonožců (Brachiopoda) na chráněných paleontologických lokalitách Středočeského kraje
    Sklářský písek pro barevnou televizní obrazovku : rozšíření expedice v úpravně písku Střeleč
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu (12-42 Zbraslav, 12-41 Beroun)
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu. (The significance and distribution of Sulava type ferricretes in the central part of Bohemian Massif)
    Změny v rozšíření králíka divokého (Oryctolagus cuniculus) na území České republiky (Lagomorpha: Leporidae)