Record details

Title keyword
    Rozvoj
Monograph
    13. Regionální konference Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky
    Ekotrend "trvale udržitelný rozvoj" - cesta do 3. Tisíciletí
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví. Závěrečná zpráva
    Image měst rozvoj regionů
    Koncepce a rozvoj národní geologické mapové databáze v návaznosti na evropské a globální datové infrastruktury
    Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 v Praze -Chodov
    Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZUR KHK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 1.2. 2011 v Hradci Králové
    Odborné vyjádření ČGS k Vyhodnocení vlivů Územního plánu města Duchcov na udržitelný rozvoj území
    Proměny krajiny a udržitelný rozvoj
    Regionální rozvoj / regionalizace
    Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie - mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie
    Sborník celostátní konference "Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel - proRegio".
    Sborník přednášek "Konference proREGIO 2007 - Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel
    Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách
    Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou
    Stanovisko ČGS k návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
    Trvale udržitelný rozvoj - příležitost pro plynárenské odvětví
    TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ, JEHO NÁSTROJE A NÁVRH FUNKČNÍHO MODELU PRO ČR
    Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel
    Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu
    Zelená architektura.cz : architektura, krajina, udržitelný rozvoj, inspirce přírodou
Article
    Brownfields a rozvoj cestovního ruchu - návštěvnické preference na příkladu města Brna
    Český kras, hospody a rozvoj přírodních věd
    Další rozvoj prostorových a časových modelů ložisek nerostných surovin
    Franz Xaver Maxmilian Zippe a jeho význam pro rozvoj české mineralogie a geologie
    Geofyzikální syntéza v ČSSR na základě explozívní seizmologie a její další rozvoj
    Globalizace a její vliv na rozvoj Brna
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta.
    Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Metódy a rozvoj ložiskovej geológie
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí" v Českých Budějovicích
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3.tísiciletí" v Českých Budějovicích
    Některé pohledy na rozvoj palivoenergetického komplexu
    Nerostné surovinové zdroje a trvale udržitelný rozvoj
    Nové objevy ložisek a jejich rozvoj ve světě v roce 1981
    ODIS VTEI pro uhelný průmysl - 30 let úspěšné práce pro rozvoj vědy a techniky v odvětví uhelného průmyslu
    Počátky a rozvoj seismologie v Českých zemích
    Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Prostorove planovani a regionalni rozvoj - vyzvy a alternativy pro stredni a vychodni Evropu v 90. letech
    Příčiny problémů sídlišť a podněty pro efektivní rozvoj bydlení v nich na příkladu Ostravska
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Retrospektíva a rozvoj tepelnej úpravy železných rúd v železorudných baniach n. p. závod Rudňany
    Rozvoj a úkoly inženýrské geologie
    Rozvoj a využívanie geotermálnej energie v EHS - program THERMIE
    Rozvoj československého hnědouhelného průmyslu v osmdesátýcj letech a výhled do roku 2000
    Rozvoj dolování uhlí na Kladensku ve 40. a 50. letech 19. století
    Rozvoj geochemických výzkumů
    Rozvoj GIS v oblasti vodního hospodářství
    Rozvoj hydrogeochemických laboratoří n. p. Geotest
    Rozvoj metód a techniky laboratórnych prác v geologickom prieskume a výskume
    Rozvoj podnikového GIS - budování národní geologické mapové databáze v ČGS
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Rozvoj systémů dobývání na uranových ložiskách Rožná a Olší
    Rozvoj technologických procesov rúd v aplikácii projektovej činnosti Rudného projektu Košice
    Rozvoj technologie pulsujících vodních paprsků
    Rozvoj tuniské materiálové základny pro výstavbu
    Rozvoj uhelného průmyslu v Řecku
    Rozvoj úpravy rúd v závode Železnorudné bane Rudňany
    Rozvoj větrné energetiky a cestovní ruch: hrozba či příležitost?
    Rozvoj větrné energetiky v ČR: lokalizační, realizační a percepční aspekty šíření inovace
    Rozvoj základného hydrogeologického výskumu minerálnych vôd v SSR
    Trvale udržitelný rozvoj a vodní hospodářství
    Vliv miocenní tektoniky na mimořádný rozvoj sesuvů v sv. ukončení vídeňské pánve
    Výsledky geologickej informatiky na Slovensku a rozvoj Geofondu v rokoch 1969-1983
    Výsledky hydrogeologického a inženieskogeologického prieskumu v SSR a rozvoj IGHP, n.p., za posledných 15 rokov
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Využití brownfields pro rozvoj solární energetiky na úzení České republiky (aktuální stav z pohledu investorů)
    Výzkum projevu horských tlaků v závislosti na rozvoj těžby ložiska Hamr na Jezeře
    Vznik uhelného dolování a rozvoj chemické výroby na panství města Lokte koncem 18. století (1)
    Země jako ledová koule : je rozvoj mnohobuněčných organizmů výsledkem globálního zalednění?
    Životní prostredie a rozvoj - Rio Summit '92
Serial
    Urbanismus a územní rozvoj