Record details

Title keyword
    Rozvoje
Monograph
    Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
    Analýza aplikace environmentálních principů trvale udržitelného rozvoje při využívání nerostných zdrojů v členských státech EU
    Česká geografie v období rozvoje informačních technologií
    Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZUR JčK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 17.12. 2010 na Krajském úřadě JčK
    Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 v Praze -Chodov
    Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZUR KHK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 1.2. 2011 v Hradci Králové
    Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZUR ÚK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 22.11. 2010 na Krajském úřadě ÚK
    Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové
    Odborné vyjádření ČGS k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
    Odborné vyjádření ČGS k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu z hlediska upřesnění stanoviska MŽP k uplatněným námitkám a připomínkám k návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
    Odborné vyjádření ČGS ve věci připomínkování zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina
    Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
    Připomínky ČGS k upravenému a posouzenému Návrhu zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vyplývající z účasti zástupců OOHPP MŽP a ČGS na veřejném projednání dne 22. listopadu 2010
    Sociální prostředí v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálního rozvoje
    Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
    Spolupráce České geologické služby s Krajským úřadem Jihočeského kraje při Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
    Stanovisko ČGS k návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
    Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
    Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu
    Vypořádání námitek a připomínek z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK)
Article
    Cesty rozvoje hornictví a 14. světový hornický kongres
    Geofyzika n. p. vedoucím pracovištěm vědeckotechnického rozvoje
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje ve druhé etapě rozvoje Velkolomu Československé armády
    Geoparky - nový fenomén na pomezí ochrany přírody a udržitelného rozvoje krajiny
    Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Hlavní směry rozvoje koncernu Československého uranového průmyslu do roku 2000
    Hlavní technické problémy rozvoje závodu STANUM
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Hydrogeologické mapy jako nástroj ekonomického a sociálního rozvoje
    K problémům a možnostem rozvoje karotážní interpretace v ropném průzkumu
    Ke studii Udržitelnost rozvoje Králické kotliny
    Koncepce rozvoje dolu Stachanov ve východočeském uhelném revíru
    Mikrotvrdost černých uhlí ostravsko-karvinského revíru - dosavadní stav a možnosti dalšího rozvoje problematiky
    Možnosti efektivního rozvoje těžby a užití černého uhlí do roku 2010
    Některé výsledky a směry vědeckotechnického rozvoje geofyziky při prospekci uranového zrudnění
    O závislosti rozvoje života na geotektonických etapách
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje a těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje těžební činnosti v SHR
    Perspektivy rozvoje surovinové báze wolframu
    Potenciál rozvoje mimořádného nadání mimořádně nadaných dětí
    Poznámka k potřebám rozvoje mineralogie a typů mineralogických prací
    Práce vedoucího pracoviště vědeckotechnického rozvoje ÚVR Praha
    Problém dlouhodobého rozvoje surovinových zdrojů v československé ekonomice
    Prognóza rozvoje revíru Hnědouhelných dolů a briketáren Sokolov do vyuhlení
    Prognóza rozvoje těžeb Severočeského hnědouhelného revíru do vyuhlení zásob
    Průzkum pole Dětmarovice-Petrovice za účelem zabezpečení dalšího rozvoje okresu
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
    Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol.
    Přínosy státního úkolu technického rozvoje výzkum stabilitních problémů otvírky uhelných lomů při úpatí Krušných hor
    Reálné směry dlouhodobého rozvoje OKR a jejich podmínky
    Současný stav a perspektivy rozvoje technologií zpracování uranových rud založených na suchém drcení a mletí
    Současný stav a perspektivy rozvoje uhelného průmyslu a úpravnictví v ČSSR
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
    Surovinová základna VHJ čs. kamenoprůmysl, její využití a koncepce rozvoje
    Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD
    Územní identita, image a place branding: nové perspektivy a strategie rozvoje měst a regionů v době globalizace
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky výzkumu a směry dalšího rozvoje hlubinného dobývání polymetalických ložisek v Jesenické oblasti
    Zvláštnosti současných ekologických aspektů rozvoje uhelných těžeb v SHP