Record details

Title keyword
    Rudní
Monograph
    Kutnohorský rudní revír
    Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost)
Article
    Ag-Pb-Zn rudní mineralizace u Jemnice na jihozápadní Moravě
    Amalgamy stříbra v příbramské rudní oblasti
    Březohorský rudní revír
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    Faktory lokalizace žilné hydrotermální mineralizace v Příbramské rudní oblasti
    Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině
    Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
    Geochemická situace dvou typů modelových kalamitně kontaminovaných oblastí (rudní revír, hnědouhelný důl)
    Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
    Historický rudní revír Horní Blatná v Krušných horách
    Historický rudní revír Krupka, Krušné hory
    Horniny vrtů K-1/ZO, K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část III. Rudní minerály
    Hornoslavkovsko-krásenský rudní Sn, W revír
    Indicie rudní mineralizace v prostoru blanické brázdy u Radošovic
    Jihlavský rudní obvod
    Krátká exkurze na rudní ložiska Walesu
    Kutnohorský rudní revír a jeho minerály
    Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
    Ložisková rudní geologie na 27. geologickém kongresu v Moskvě
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum.
    Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech
    Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku)
    Některé poznatky z geologického výzkumu barrandienského svrchního proterozoika aspodního kambria v důlních dílech v příbramské rudní oblasti
    Neznámá rudní žíla nedaleko pramene Labe?
    Nové poznatky o rudní mineralizaci žulovského masívu
    Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Petrologie a rudní parageneze vápenatosilikátových hornin keprnické skupiny silesika
    Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice - Hradové a Kostelní Střímelice
    Prof. RNDr. Josef Sekanina, DrSc. a rudní problematika
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Přehled geologie příbramské rudní oblasti
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Příspěvek k mineralogii rudní žíly ze Štětínova u Sobotína
    Rudní akcesorie hornblenditu z údolí Medvědího dolu (Hrubý Jeseník) (14-24 Bělá p.Pradědem)
    Rudní akcesorie rul plášťě žulového masívu (14-224 Jeseník)
    Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti silezika a lugika
    Rudní indicie od Klepáčova (obec Sobotín), Hrubý Jeseník
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Rudní ložiska České republiky - nově otevřená součást stálé hornické expozice muzea v Krásně (okres Sokolov)
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní ložiska Kavkazu a Uzbekistánu : [6. sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (I.A.G.O.D.)]
    Rudní ložiska Norilské oblasti
    Rudní ložiska Polska
    Rudní ložiska Rudého moře a geneze stratiformních ložisek barevných kovů
    Rudní ložiska v Antiatlasu (Maroko)
    Rudní ložiska v díle Jaromíra Koutka
    Rudní ložiska vázaná na granitoidní horniny
    Rudní ložisko Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších
    Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
    Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Rudní mineralizace radvanického souslojí
    Rudní mineralizace v okolí Phan Rangu (VSR)
    Rudní mineralizace ve strukturním vrtu Heřmanovice-1 (SVH-1)
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudní minerály dolomitovych žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudní minerály mariánskolázeňského metabazitového komplexu
    Rudní minerály ve skarnech od Svratouchu a od Rešic na Českomoravské vrchovině
    Rudní nerosty z kalcitových žil v Liticích nad Orlicí
    Rudní obvod Baîta Bihorului v Rumunsku
    Rudní revír Březové Hory a jeho mezinárodní význam v 19. století
    Rudní revír Chrastava (Panenská Hůrka, Andělská Hora, Kryštofovo Údolí) v Ještědském hřbetu
    Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice
    Rudní tělesa a makroskopické typy zrudnění
    Rudní výskyty a ložiska uranových rud v Krkonoších
    Ryzí stříbro z Borovce (Štěpánovský rudní revír)
    Ryzí stříbro z Helenína (jihlavský rudní revír)
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Stáří uranového zrudnění ložisek západočeské rudní oblasti
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
    Stříbrský rudní revír včera a dnes
    Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.
    Videodokument "Zlatohorský rudní revír"
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Za minerály na rudní ložiska Maroka
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C.Geologie D.Mineralogie E.Geochemie stabilních izotopů
    Zlaté Hory ve Slezsku největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.:C.Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů