Record details

Title keyword
    Rudních
Monograph
    Dobývací metody hlubinného dobývání na rudních a uranových ložiscích
    Staré paměti Kuttno-Horské, Pod figurou dvacíti drahých rudních kamenů (jimž horníci handštány říkají), vyobrazené a vypodobněné: Práci Jana Kořínka z Tovaryšstva Páně Ježíšova, kněze. Vytištěné v Starém Městě Pražském u Jiřího Černocha L. P. 1675. Přetisk původního vydání M. Bartoš, nakl. Kuttna, Kutná Hora 1997, 140 stran, náklad neuveden
Article
    Aplikace výsledků experimentálních výzkumů při interpretaci struktur rudních minerálů
    Chování bizmutu v oxidační zóně rudních ložisek
    Drahé kameny rudních ložisek
    Fázové a texturní změny rudních minerálů při dynamické retrogresi eklogitů
    Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
    Frakcionace platinoidů v různých typech geologického prostředí na příkladech vybraných rudních ložisek Polárního Uralu v Rusku
    František Pošepný a jeho ascensní teorie o vzniku rudních žil
    Geochemická anomálie rudních prvků ve vodách Středočeského kraje
    Geochemické aureoly rudních ložisek a možnosti jejich využití v báňsko-historických výzkumech
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Hlubší stavba Českého masívu a distribuce akumulací rudních minerálů
    Klasifikace struktur rozpadu tuhých roztoků rudních minerálů
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Měření barev rudních minerálů pomocí mikrokolorimetru Lovibond-Nelson
    Minerální asociace na rudních ložiskách plateau Jos v Nigérii
    Mineralogie kutnohorských rudních žil
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Mineralogie rudních výskytů Bezný a Dolní Lipová
    Mineralogie rudních výskytů na Pomezí a Kopřivném (série Branné)
    Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátem a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika)
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Modelování kovnatosti okrajového vzorku rudních ložisek
    Morfologicky zajímavé krystaly galenitu z příbramských rudních žil
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Názory Františka Pošepného na vznik rudních ložisek
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové poznatky z ověřování prognóz rudních struktur ložiska Zlaté Hory-západ
    Nové směry genetického výzkumu rudních ložisek
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny
    Postavení a úloha petrologie při výzkumu a průzkumu rudních ložisek
    Poznámky k obsahům rudních a organických složek v rudnickém obzoru podkrkonošské permokarbonské pánve
    Problematika rudních ložisek na 29.mezinárodním geologickém kongresu v Kjótu
    Program vyšších etap průzkumu v jesenických rudních revírech
    Přínos geochemie stabilních izotopů pro řešení vzniku hydrotermálních rudních ložisek
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Příspěvek k problematice vyhledávání bohatších rudních ložisek Českého masívu
    Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    Rozložení rudních akumulací v krkonošsko-jizerském krystaliniku
    Rudní ložiska Kavkazu a Uzbekistánu : [6. sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (I.A.G.O.D.)]
    Rychlost zvětrávání sulfidů a jejich vliv na migraci těžkých kovů v pórových vodách rudních ložisek
    Sekundární minerály rudních ložisek v širším okolí Horního Města u Rýmařova
    Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
    Současný stav názorů na vznik hydrotermálních rudních zón kolem granitů
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare, Rumunsko
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare-Rumunsko
    Šesté sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (IAGOD)
    Telluridy vybraných rudních ložisek Kavkazu
    Trendy vývoje světové těžby základních rudních nerostných surovin
    Úloha vody při výzkumu stratiformních rudních ložisek
    Určovací systémy rudních minerálů v odraženém světle
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Výskyt gladitu v rudních žilách v okolí Phan Rangu (Vietnam)
    Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů
    Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí
    Zdroje a fyzikálně chemické podmínky vzniku rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry) : (abstrakt přednášky)