Record details

Title keyword
    Rudnom
Article
    Chemismus a zonálnosť Ni-Co mineralizácie v úhornianskom rudnom poli
    Dedičné štôlne v banskoštiavnickom rudnom revíri
    Diapirizmus ako prejav tektonickej selekcie v rudnianskom rudnom poli
    Doterajšie možnosti uplatnenia potrubných dopravných systémov v rudnom a nerudnom baníctve
    Ferberit - nový minerál v štiavnicko-hodrušskom rudnom poli
    Genetické typy mineralizovaných štruktúr v Rudnianskom rudnom poli
    Geologická interpretácia geofyziky v rudnom prieskume
    Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně
    Niektoré nové poznatky z GP prác v kremnickom rudnom poli
    Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli
    Obsah telúru v mineralizovaných štruktúrach 1.žilného systému v Kremnickom rudnom poli
    Príspevok rudného projektu k automatizácii a robotizácii v rudnom a nerudnom baníctve a magnezitovom priemysle
    Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
    Telurobizmutit z lokality Kráľová v rudnom rajóne Javoria, stredoslovenské vulkanity
    Útlmový program v rudnom baníctve na Slovensku
    Vyhĺadávanie zlatého zrudnenia v štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne
    Výskyt Te minerálov v kremnickom rudnom rajóne
    Výsledky geologickoprieskumnej činnosti v Rudnianskom rudnom poli a jeho koncepcia do roku 2000
    Vzťah hrubej, gelnickej, křížovej a novej žily v slovinsko-gelnickom rudnom poli
    Zlato-strieborná mineralizácia žíl v hodrušskom rudnom poli