Record details

Title keyword
    Sázavou
Monograph
    geologická mapa - list 23-12 Ledeč nad Sázavou
    geologická mapa 12-44 Týnec nad Sázavou
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 13-34 Zruč nad Sázavou
    hydrogeologická mapa - list 13-34 Zruč nad Sázavou
    hydrogeologická mapa 12-44 Týnec nad Sázavou
    hydrogeologická mapa 13-34 Zruč nad Sázavou
    hydrogeologická mapa 23-22 Žďár nad Sázavou
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi, 8.-9.10.2008, Žďár nad Sázavou
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi II, Žďár nad Sázavou 7.-8.10.2009
    ISPROFIN - 215 124 Masív Šeptouchov, Ledeč nad Sázavou: Vyjádření k aktuální situaci
    ISPROFIN 215 124 - Masív pod Ledečským hradem nad Pivovarskou ulicí, Ledeč nad Sázavou: Posouzení
    Locality No 8, Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Ledeč nad Sázavou 23-12, 1:50000
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Týnec nad Sázavou 12-44, 1:50000
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Zruč nad Sázavou 13-34, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Ledeč nad Sázavou 23-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Týnec nad Sázavou 12-44, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Zruč nad Sázavou 13-34, 1 : 50 000
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2312 Ledeč nad Sázavou
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hamry nad Sázavou. SOG - ČGS. Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Žďár nad Sázavou. SOG - ČGS Praha
    Posudek ZÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Žďár nad Sázavou. SOG - ČGS Praha
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 23-211, Světlá nad Sázavou
    Základní geologická mapa 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 23-224 Žďár nad Sázavou
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-211 Světlá nad Sázavou
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 23-224 Žďár nad Sázavou
Article
    Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika : (13-34 Zruč nad Sázavou, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Deformační vývoj kouřimského příkrovu (13-41 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou)
    Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Geochemický a petrologický výzkum tělesa blanické ortoruly (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod
    Inverzní tektonika v oblasti kutnohorského krystalinika s.s. (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
    Korelace litologicky kontrastních hornin v kutnohorsko-svratecké oblasti : (13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Krystalochemie minerálů skarnu z Vlastějovic nad Sázavou
    Křídové sedimenty na území listu 23-221 Ždírec nad Doubravou : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Kvarcity v moldanubiku mezi Pelhřimovem a Voticemi (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-13 Tábor)
    Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko : (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Litogeochemická charakteristika hlinské zóny (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Locality No.3: Vlastějovice near Zruč nad Sázavou, pegmatites with fluorite penetrating skarn
    Lokalita Česká Mez u Žďáru nad Sázavou
    Lokalita Žďár nad Sázavou - obecný opál a chalcedon
    Metamorfní vývoj metapelitů svorové zóny kutnohorského krystalinika (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mineralogie výplní puklin melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou : 23-21 Havlíčkův Brod
    Nový nález barytu na skarnovém ložisku Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    Pegmatit s berylem od Žďáru nad Sázavou
    Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou
    Perspektivy zásobování pitnou vodou v okrese Žďár nad Sázavou
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary, 12-43 Dobříš, 12-44 Týnec n. Sázavou, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 22-23 Mirovice)
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Phenakit und Bürgerit aus dem Skarnsteinbruch Vlastějovice bei Zruč nad Sázavou in Böhmen
    Poznámky k chemismu granitů melechovského masívu (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Přehled geologických a geochemických poměrů v západním okolí Neveklova (netvořicko-neveklovský metamorfovaný ostrov) (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Příspěvek k distribuci pegmatitů ve strážeckém moldanubiku (23-22, Ždár nad Sázavou; 24-11, Nové Město na Moravě; 23-24, Polná; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-31, Velké Meziříčí)
    Příspěvek k poznání těles granitoidů západně od Žďáru nad Sázavou
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice : (23-22 Žďár nad Sázavou, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí)
    Sametka z Vlastějovic u Zruče nad Sázavou
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Skarnové ložisko Budeč u Žďáru nad Sázavou
    Skarnové ložisko Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Stáří granitů melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou
    Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou)
    Výskyt stratiformního barytu v Krhanicích nad Sázavou
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou
    Vývoj antropogenního reliéfu okolí Ždáru nad Sázavou
    Výzkum melechovského granitového masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem)
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov)
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
    Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum) : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Zaniklé Otěchleby u Velké Bíteše (okr. Žďár nad Sázavou)
    Zapomenutá lokalita kvalitního grosuláru (hesonitu) Pohleď u Světlé nad Sázavou
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Ledeč nad Sázavou (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Zruč nad Sázavou (13-34 Zruč nad Sázavou)
    Zpráva o výzkumu skarnu u Holšic v Posázaví (13-34 Zruč nad Sázavou)
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)