Record details

Title keyword
    Súčasný
Article
    Fialova sopka Putikov vršok v roku 1952 a súčasný stav jej poznania
    Medzinárodná klasifikácia pôd, jej súčasný stav a ciele
    Súčasný stav a problémy evidencie jaskýň na Slovensku
    Súčasný stav a prognózy využitia barytu v Spišsko-gemerském rudohorí
    Súčasný stav a vývojové tendencie baníctva v Rakúsku
    Súčasný stav metód chemickej analýzy silikátových hornín
    Súčasný stav ochrany nerastného bohatstva SSR
    Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
    Súčasný stav poznania krasu Belianskej doliny vo Veľkej Fatre
    Súčasný stav poznatkov o geológii, metalogenéze a prognózach rudného rajónu Kremnických vrchov
    Súčasný stav rudnej surovinovej základne v ČSSR a jej perspektíva
    Súčasný stav výskumu jaskýň Červených vrchov
    Súčasný stav zdrojov minerálnych a termálnych vód Slovenskej republiky
    Súčasný svetový trend výskumu eruptív a metamorfitov
    Svahové modely vodnej erózie pody, súčasný stav a perspektívy