Record details

Title keyword
    Súvrství
Article
    Aptychy a stratigrafia hraničných jursko-kriedovych súvrství v profile Strážovce (zliechovská jednotka krížňanského príkrovu, Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Biostratigrafická korelácia flyšových súvrství kriedy bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jej paleogeograficko-tektonický vývoj
    Hydrohalloyzit, halloyzit a gibbsit v súvrství košickej štrkovej formácie
    K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty)
    Karotážne zhodnotenie produktívnych súvrství ložiska Týnec
    Ku stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v kysuckej sekvencii bradlového pásma Západných Karpát (profil Brodno pri Žiline)
    Litogenéza, paleoekológia, a biostratigrafia jurských a spodnokriedových súvrství križňanského príkrovu
    Mikrobiostratigrafia vrchnojurských a spodnokriedových súvrství manínskej jednotky v profile Butkov pri Ladcoch (Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Nové oblasti vrchnotriasových súvrství v mezozoiku Čiernej Hory
    Súčasné biostratigrafické poznatky o hrádockom a gosauskom súvrství
    Súčasné naftovo-geologické výsledky z flyšových súvrství východného Slovenska
    Vplyv epimetamorfózy na zachovanie palinomorf v drnavskom súvrství gelnickej skupiny Spišsko-gemerského rudohoria
    Výsledky paleomagnetického štúdia kryštalinika a súvrství mladšieho paleozoika v juhozápadnej časti Malej Fatry