Record details

Title keyword
    SHP
Monograph
    Mineralizace uhelných slojí SHP
    Stávající a plánované rekultivační práce na ložiskách hnědého uhlí v Ústeckém a Karlov. kraji a zhodnocení dosav. využití finan. prostř. na rekult. v SHP a provedení hrubého odhadu investiční potřeby na rekultivace do vytěžení zásob v mezích ÚEL
Article
    Hydrogeologie SHP a přilehlé části Krušných hor
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Problémy inženýrské geologie a geotechniky při využití zbytkových jam uhelných lomů SHP pro ukládání odpadů
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Radioaktivita energetických popelů z plavišť SHP
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Strukturní studie hnědého uhlí SHP rentgenovou difraktometrií
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP
    Zvláštnosti současných ekologických aspektů rozvoje uhelných těžeb v SHP