Record details

Title keyword
    SHR
Article
    Berylium v uhlí SHR
    Charakter jílů a jílovců nejhlubší části pánve SHR (V. linie vrtů budoucího velkolomu Kohinoor)
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Fe-sulfidy z SHR
    Geologicko-geologická charakteristika hornin z bezprostředního nadloží uhelné sloje u obce Louky u Litvínova, SHR
    Geologický model ložiska - koncepce a využití při automatizaci báňsko-geologických výpočtů v SHR
    Geologie uhelné sloje lomu Březno, SHR - Doly Nástup k.p. Tušimice
    Geomagnetické metody průzkumu při řešení provozních problémů SHR
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    Hydrogeologické problémy v souvislosti s rozvojem těžby v SHR
    Izotopické složení síry Fe-disulfidů z SHR
    Kaolinit a chemická-mineralogická zralost jílových sedimentů SHR
    Korelace výskytu zemětřesení a náklonů skalních bloků v oblasti SHR v letech 1982-89
    Mapování SHR ve valkých měřítkách
    Mezinárodní konference "40 let rekultivací v SHR"
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Možnosti zefektivnění hydrogeologického průzkumu v SHR
    Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
    Nové přístupy k úpravě hnědého uhlí v SHR
    Pelokarbonátové proplástky v terciérních sedimentech SHR
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje a těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje těžební činnosti v SHR
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
    Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR)
    Problematika muzejní práce v těžební oblasti SHR
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR
    Příspěvek ke geochemii Fe-sulfidů v uhlí SHR
    Rychlost prouhelnění a diageneze v SHR odvozená ze studia klastických žil na lomu Most
    Sedání povrchu výsypek SHR a problematika výstavby objektů na výsypkách
    Sladkovodní vápnité krusty v nadslojových vrstvách SHR
    Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR
    Sto let od založení dolu Československé armády v SHR
    Účelové důlně-hydrogeologické mapy SHR v měřítku 1:5000
    Úvodní důlní díla v SHR - současný stav
    Vhodnost použití pneumatické úpravy hnědých uhlí v podmínkách SHR
    Vládní návrhy pro ekologii severočeského regionu (SHR) a úloha výzkumu
    Vliv důlních vod na řeku Bílinu ve střední části SHR
    Využití karotážních měření v ložiskovém průzkumu hnědého uhlí na lokalitě Libouš v SHR
    Využití výpočetní techniky v hydrogeologické praxi v SHR
    Význam nerostného složení jílů SHR pro prognózu jejich rozpojitelnosti
    Změny hydrogeologických podmínek pro likvidaci hlubinných dolů v centrální části pánve SHR