Record details

Title keyword
    Sanace
Monograph
    9. konference WTA CZ (Ostrava 2007), Sanace a rekonstrukce staveb 2007
    Děčín - Plavecký stadion. Sanace havárie hydrovrtu. Zpráva o geofyzikálním měření.
    Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě
    Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce S. Sanace a rekultivace po těžbě
    Komentář ke skutečnostem zjištěným při posuzování postupu těžebních stěn Velkolomu Čertovy schody - západ. Akce sanace a rekultivace severní stěny
    Sanace 2003. Sborník přednášek
    Sanace 2007. Sborník přednášek
    Sanace 2008. Sborník přednášek - mezinárodní sympozium /18./
    Sanace a rekonstrukce staveb 2013. Sanace dřeva
    Sanace betonových konstrukcí. 4. mezinárodní sympozium. Sborník přednášek
    Sanace betonových konstrukcí. 5. mezinárodní sympozium
    Sanace betonových konstrukcí. 6. mezinárodní sympozium
    Sanace betonových konstrukcí. 8. mezinárodní sympozium.Sborník přednášek
    Sanace betonových konstrukcí. 9. mezinárodní symposium. Sborník přednášek
    Sanace betonových konstrukcí. 10. mezinárodní sympozium. Sborník přednášek
    Sanace betonových konstrukcí 2013. sborník přednášek
    Sanace betonových konstrukcí a podlah
    Sanace betonových konstrukcí. Sborník přednášek
    Sanace. Sborník přednášek
    Sborník přednášek Sanace 2009
    Ústí nad Labem - Mírové náměstí, sanace sklepních prostor
Article
    Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody
    Aplikace stochastických modelů při řešení problematiky sanace turonské zvodně v oblasti Stráže pod Ralskem
    Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    Finanční rezervy na sanace a rekultivace a úhrady podle horního zákona
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Geotechnické problémy památkových objektů a příklady jejich sanace
    Informace o česko-německém workshopu "Sanace hnědouhelných dolů"
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Koncepce sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Monitoring a sanace svahových deformací na Vsetínsku (25-32 Gottwaldov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Nové možnosti v oblasti použití vodních paprsků pro sanace betonových konstrukcí
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sanace a rekultivace žilných ložisek Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
    Sanace betonové základové patky stožáru vysokého napětí polyuretanovou injektáží - analýza účinnosti injektáže
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sanace kontaminovaných zvodní. 1., Předpoklady a postup řešení
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Sanace nestabilních objektů v Hřensku
    Sanace nestabilního skalního bloku nad hotelem Lugano v obci Hřensko
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Sanace podzemních vod v ochranných pásmech vodních zdrojů
    Sanace sesuvu lokality Růžďka - obec
    Sanace sesuvu na silnici I/35 u tunelu Hřebeč a jeho komplexní monitoring
    Sanace sesuvů na Vsetínsku z pohledu investora
    Sanace sesuvu ve Strahovicích u Opavy
    Sanace starých a zabezpečení nových skládek
    Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s.
    Sanace svahů bývalých uhelných lomů
    Sanace těžbou dotčených území a začlenění do krajiny
    Sanace těžby uranu chemickým loužením ve strážském bloku a její vliv na zdroje pitné vody
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Sanace zdroje termální vody v léčebném domě Beethoven
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Účast geotechnika při řešení problematiky sanace historické části města Brna
    Úhrady z dobývaných prostor, rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody podle hornického zákona
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001)
    Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost
    Vysokorychlostní vodní paprsek a sanace betonu
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Zahlazování následků hornické činnosti - sanace odvalů se záparem
    Zkušenosti ze sanace podzemních vod kontaminovaných ClU v předpolí prameniště Bzenec
    Životnost sanace svahových deformací
Serial
    Sanace betonových konstrukcí