Record details

Title keyword
    Sedimentárnych
Article
    Geochémia sedimentárnych karbonatických hornín mezozoika Nízkych Tatier
    Hĺbková zonálnosť tvorby uhlovodíkov - východisko prognózovánia ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch
    Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát
    Nové smery v klasifikácii sedimentárnych panví so zameraním na panvy s ložiskami uhľovodíkov
    Redukčné geochemické procesy v sedimentárnych horninách severogemerického permu