Record details

Title keyword
    Sedimentov
Article
    Anomálie schránok mäkkýšov z vrchnobádenských sedimentov lokalít okolia Malých Karpát
    Asociácie šlichových minerálov a prvkov stream sedimentov vo vzťahu k litologickým komplexom Braniska a Čiernej hory
    Biostratigrafia slabometamorfovaných sedimentov v oblasti Jasenia
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie bádenských sedimentov okolia Smoleníc
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie sedimentov územia centrálnej časti Bratislavy
    Biostratigrafické zhodnotenie sedimentov poltárskeho súvrstvia
    Biostratigrafický výskum epizonálne metamorfovaných sedimentov paleozoika v oblasti západných Karpát
    Dopňky k litostratigrafii jursko-spodnokriedových sedimentov vysockej jednotky Malých Karpát
    Elektrosekvenčná analýza sedimentov sarmatu v severnej časti viedenskej panvy
    Geologická stavba bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a litologická klasifikácia kriedových sedimentov novovymedzených sekvencií
    Geomorfološki pomen jamskich sedimentov iz Snežne jame na Raduhi
    Gravitačný účinok terciérnych sedimentov panónskeho bazénu
    Hodnotenie akosti podzemných vôd aluviálnych sedimentov na Slovensku
    Hydrogeologický prieskum sedimentov bazálneho neogénu v oblasti Hlinné-Strážske
    Inženierskogeologický výskum kvartérnych sedimentov na území západných Karpát za posledných desať rokov a jeho ďalšie úlohy
    Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod
    Litofaciálny vývoj molasových sedimentov staršieho miocénu v severnej časti košickej kotliny
    Magnetostratigrafia jaskynných sedimentov a speleogenéza Moldavskej a Jasovskej jaskyne
    Metamorfóza sedimentov staršieho paleozoika gemerika
    Nova spoznanja o starosti jamskih sedimentov v Sloveniji
    Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky
    Paleomagnetne datacije fluvialnih sedimentov iz Postojnske Jame, Zgube Jame in Planinske jame
    Palinologické vyhodnotenie bridličnatých sedimentov z vrtov v podloží viedenskej panvy
    Palinologický výskum sedimentov z podložia neogénu viedenskej panvy
    Postavenie a charakter fluviálno-limnických sedimentov v prechodnej fáze vrchný pliocén-starý pleistocén na príkladě strážňansko-trakanskej depresie
    Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat
    Použitie geofyzikálnych metód pri mapovaní kvartérnych sedimentov na Slovensku
    Poznatky z inžinierskogeologického mapovania sprašových sedimentov v nitrianskom urbanizačnom regióne
    Premena ílových minerálov a tepelná história sedimentov vo viedenskej a východoslovenskej panve (Abstrakt přednášky)
    Príspevok k poznaniu spraší a sprašových sedimentov v dolinách Popradu a Torysy na východnom Slovensku
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Raziskave jamskih sedimentov iz zapolnjene jame pri Divači
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
    Spinely kriedových sedimentov západných Karpát
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (Viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras
    Vertikálna distribúcia neogénnych sedimentov v transkarpatskej depresii