Record details

Title keyword
    Sekundárních
Article
    Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
    Ekologické hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby nerostných surovin na krajinu
    K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea
    Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Nové nálezy a revize sekundárních minerálů Příbramska
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové poznatky o sekundárních minerálech hořící haldy v Radvanicích u Trutnova
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Ražba sekundárních kolektorů v historickém jádru Brna jako zdroj geologických poznatků
    Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
    Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR