Record details

Title keyword
    Seminář
Monograph
    2. seminář České tektonické skupiny
    2. seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
    2. Vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
    3. cyklický mineralogický seminář
    3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek
    5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů
    6. Česko-slovenský paleontologický seminář, sborník abstraktů
    6. Paleontologický seminář
    6. paleontologický seminář - sborník příspěvků
    6. paleontologický seminář - sborník příspěvků
    6. paleontologický seminář - Sbprník příspěvků
    6. paleontologický seminář. Sborník příspěvků
    13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář : sborník příspěvků
    13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář. Sborník příspěvků
    22. zasedání Evropských geoparků : 18.-21.9.2008 ; Seminář odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : 6.-8.10.2008
    Abstrakta - Seminář "Výzkum hlubinné geologické stavby České republiky
    Česká geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby a 100. výročí narození Prof. Koutka
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí - seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí: seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česko - slovenský geografický akademický seminář /14./
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. 16. seminář
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. 18. seminář
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů. 17. seminář
    Evoluce . 10. výjezdní interdisciplinární seminář
    Je Česká republika v roce 2007 100% právním státem? : (anebo jen na 75% či 50%?) : 1. seminář, 27. listopadu 2007 ; Klimatické změny a co s nimi? : 2. seminář, 13. prosince 2007 : sborník textů. 22
    Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů
    Kvartér 2004, 10. pracovní seminář: sborník abstraktů
    Nečtiny 2003. IV. interdisciplinární seminář Možnosti a hranice růstu
    Polní geotechnické metody - 25. mezinárodní seminář
    Sborník - 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 2. Vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce; 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, 2.vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník příspěvků, 6. paleontologický seminář, Tomáš Lehotský (ed), Olomouc
    Sborník příspěvků 13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář
    Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc.
    Seminář k 75. výročí narození Prof.RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc. Sborník referátů
    Seminář k "Mezinárodnímu roku planety Země"
    Seminář konaný k uctění památky prof. J. Bauera a na počest 110. výročí narození prof. A. Ondřeje
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6. - 8. 10. 2008
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje/Acta Musei Turnoviensis 3
    Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy
    SiMoNA 2009 - Simulace modelování a nejrůznější aplikace, Seminář výzkumného centra ARTEC
    SNA´08- Seminář on Numerical Analysis, Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems
    Sokolovská pánev. VIII. uhelně geologická exkurza a seminář o geologii pánve. Sokolov 28.-30. září 1982
    Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků
    Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Seminář
    Železné hory - sborník prací č.10. Pracovní seminář u příležitosti 10. výročí vyhlášení CHKO Železné hory
    Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář
Article
    2. strukturně geologický seminář
    4. celostátní seminář pracovníků v karotáži
    5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí
    15. petrologický seminář
    38. petrologický seminář : poznatky ze 6. Euroclay v Seville, Španělsko
    Celostátní pracovní seminář: Programy péče o krajinu - modelové území povodí Litavky
    Celostátní seminář "Prognózování těžby a užití nerostných surovin"
    Celostátní seminář "Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů"
    Druhý seminář o hydrogeologii "pevných" hornin Českého masivu
    Geochemický seminář
    Geotechnické dny 1999 - Odborný seminář ke stému výročí akademika Quida Záruby, zakladatele československé inženýrské geologie
    III. mikropaleontologický seminář : Hodonín 1.-2.10. 1981
    III. mikropaleontologický seminář v Hodoníně
    IV. mikropaleontologický seminář Hodonín 1.-2.10.1986
    IV. mikropaleontologický seminář v Hodoníně
    Kameň a kamenivo pre stavebné účely (Seminář o problematice vyhledávání a těžby surovin pro stavební účely)
    Magdeburský seminář o ochraně vod Labe
    Mezinárodní seminář Současný stav geomorfologických výzkumů
    Mezinárodní seminář Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002
    Odborný seminář "Geomechanické řešení a využítí výsypek v podkrušnohorských revírech"
    Pátý celostátní seminář "Jaderné metody v hornictví, geologii, geofyzice a geochemii"
    Pracovní seminář "Podrobné geomorfologické mapování pro digitání kartografii"
    Pracovní seminář šlichové prospekce
    Pracovní seminář z paleoekologie
    Seminář České asociace pracovníků aplikované geofyziky a Asociace radonové riziko
    Seminář "Documentation of Mountain Disasters" DOMODIS
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Konopáč 26.-30. května 2008
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské Republiky, Prudká na Moravě 2.-5. června 2003
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky "Třebíč 2000" - průvodce po exkurzních lokalitách
    Seminář k 35. výročí založení Geofondu Praha
    Seminář k 75. narozeninám profesora Zdeňka Pouby
    Seminář k výročí 100 let od založení mineralogicko-petrologického oddělení
    Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin", pořádaný v Brně
    Seminář Metody paleogeografického výskumu a ich aplikácia na vybrané karpatské formácie
    Seminář o barrandienském proterozoiku
    Seminář o dálkovém průzkumu Země
    Seminář o geologii Vorarlberku
    Seminář o geotektonice
    Seminář o metodických příručkách
    Seminář o mladopaleozoických jezerních sedimentech
    Seminář o neotektonice
    Seminář o radonu v geologickém prostředí
    Seminář o výzkumu hlubinné geologické stavby Československa
    Seminář (odborné skupiny pro geotektoniku při Českolovenské společnosti pro mineralogii a geologii) v Pozďátkách
    Seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení 10
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení V"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI"
    Seminář "Pokroky v paleontologii" - Praha 1982
    Seminář pořádaný u příležitosti 65.narozenin prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
    Seminář průzkum zbytkových uhelných zásob ve stařinách a možnost jejich využití [11. a 12. září 1985 ve Zbýšově]
    Seminář RVHP k otázkám vědeckotechnického pokroku v geologii
    Seminář "Turistické aktivity v krasových oblastech"
    Seminář z konference o životním prostředí
    Slavnostní seminář jílových mineralogů a petrologů
    Slavnostní seminář k osmdesátým narozeninám akademika Vladimíra Zoubka a sedmdesátým narozeninám RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Typologie svahových a údolních geosystémů v horských a vrchovinových oblastech : II. Československo-polský seminář, Brno - říjen 1980
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Seminář
    Zdařilý seminář na Dole Jan Šverma