Record details

Title keyword
    Semináře
Monograph
    Biodegradace III. Sborník semináře
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů z 16. semináře
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře
    Geografie malých měst - Referáty ze semináře, konaného dne 24.června 2004 v Brně
    Geografie malých měst. Referáty ze semináře, konaného 24. června 2004 v Brně
    Geomorfologický sborník ... ; stav geomorfologických výzkumů v roce 2006. Sborník abstraktů z mezinárodního semináře
    Geomorfologický sborník ... : stav geomorfologických výzkumů v roce ... : sborník abstraktů z mezinárodního semináře ...
    Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
    Geomorfologický sborník 1. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře
    Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny)
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
    Geotechnické dny 1999: Sborník přednášek z odborného semináře Sesuvy a inženýrskogeologické poměry Prahy věnované památce prof. Quido Záruby
    Granát-pyrop, Sborník ze semináře Okresního muzea Českého ráje v Turnově (1997), 80 stran
    Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník přednášek ze semináře
    Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník referátů ze semináře
    Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
    Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů Z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí - Exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor- sborník referátů z celostátního semináře
    Lesník 21. století - most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti. Sborník semináře, Kašperské Hory
    Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje : sborník přednášek ze semináře konaného 7.3.1997
    Mapování biotopů. (Sborník referátů ze semináře k 75. výročí založení VŠZ v Brně
    Metakaolin 2007. Sborník příspěvků semináře
    Mikroelementy ' 2006 : sborník přednášek XL. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí
    Mikroklima porostů. Sborník ze semináře
    Moderní matematické matematické metody v inženýrství.. Sborník ze semináře /15./
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 8. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 9. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 11. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 12. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 18. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 3. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 4. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 6. semináře
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 7. semináře
    Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004
    Porušování a design materiálu. Sborník semináře Křehký lom 2007
    Problematika dobývání a ukončování hornické činnosti na dolech a lomech. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře
    Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích
    Procesy. Technologie. Vlastnosti. XV. ročník odborného semináře doktorandů Anorganické nekovové materiály, 10. února 2010
    Program, abstrakta, exkurzní průvodce semináře Skupiny tektonických studií
    Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře
    Sborník referátů a prezentací z mezinárodního semináře "Svahové deformace a pseudokras"
    Sborník 2. semináře české tektonické skupiny
    Sborník 2. semináře české tektonické skupiny. Exkurzní průvodce. Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    Sborník 2. vulkanologického semináře Odborné skupiny vulkanologie
    Sborník 5. celostátního semináře "Metody analýzy stopových koncentrací organických sloučenin ve vodách"
    Sborník abstraktů příspěvků semináře Matematické modelování spolehlivosti s aplikacemi v inženýrství
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
    Sborník odborného semináře. Nařízení REACH, Směrnice o povrchových vodách a Rámcová směrnice o vodách. Projekt Další profesní vzdělávání pro zástupce těžebních a strojírenských podniků
    Sborník prací ze semináře
    Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby
    Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím
    Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickýmh zátěžím a sanacím
    Sborník příspěvků 6.paleontologického semináře
    Sborník příspěvků semináře SiMoNA 2009 Simulace, Modelování a Nejrůznější Aplikace
    Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2013 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích
    Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami
    Sborník referátů jubilejního 10. semináře s mezinárodní účastí "Aplikace družicových měření v geodézii"
    Sborník referátů z pracovního semináře "Výzkum lesních rezervací"
    Sborník referátů ze semináře Analýza kontaminovaných zemin a půd
    Sborník referátů ze semináře "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii"
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou
    Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997
    Sborník semináře "Geologové proti ničení životního prostředí"
    Sborník semináře "Mikroelementy 95"
    Sborník semináře 'Problematika péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století'
    Sborník z 10. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
    Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
    Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
    Sborník ze semináře "Úlohy moderní geodézie"
    Sesuvy, člověk a krajina. Sborník referátů a prezentací z odborného semináře
    SIMONA 2009. Sborník příspěvků semináře Simulace, modelování a nejrůznější aplikace
    SLT 2002. Sborník třetího semináře o Linuxu a TEXu - SLT 2002
    Soubor rozšířených abstrakt z 3. interdisciplinárního semináře Vývoj osídlování ČR
    Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 5.-7. dubna 2001 v Kružberku
    Současný stav geomorfologických výzkumů: Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna 2000 v Nýdku
    Současný stav geomorfologických výzkumů-sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna v Nýdku
    Staré stezky v geografii a archeologii VIII. Sborník prezentací a příspěvků ze semináře
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2003. Příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie 03
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 - Sborník prací z mezinárodního semináře 26.-28.4.2004
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 . Sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4. 2006)
    Svahové deformace a pseudokras - sborník referátů a prezentací z mezinárodního semináře "Svahové deformace a pseudokras"
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Sborník ze semináře
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
    Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků mezinárodního semináře u příležitosti sedmdesátin Prof. Ing. Jaroslava Vaška, DrSc
    Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí injektážemi a kotvením. Sborník příspěvků 4. mezinárodního semináře
    Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2006. Sborník příspěvků 11. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2008. Sborník příspěvků 13. mezinárodního semináře
Article
    10. exkurze uhelně geologického semináře
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Sborník semináře Úlohy moderní geodézie. Vojenský zeměpisný ústav, 21.-25.2.1994
    Zpráva ze semináře muzejních geologů v Měděnci v Krušných horách