Record details

Title keyword
    Separace
Monograph
    Magnetické separace v biovědách a biotechnologiích
    Metodika separace chromu (Cr) a stanovení jeho izotopových poměrů na multikolektorovém hmotnostním spektrometru MC ICP MS
Article
    Diagram stratigrafické separace - jednoduchá pomůcka pro analýzu zlomů v barrandienu
    Magnetická separace a filtrace
    Metody separace monominerálních frakcí
    Mineralogie technologie separace těžkých minerálů z perlitové suroviny
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
    Separace gahnitu z Křižanovic
    Separace grafitu pro jeho další mineralogické a technologické hodnocení
    Separace hnědého uhlí ve fluidní vrstvě
    Separace kasiteritu z greisenových rudnin jako podklad pro jeho granulometrické hodnocení
    Separace těžkých minerálů z jemnozrnných suspenzí v těžkých kapalinách v odstředivém poli
    Separace živců flotací
    Sorpčně-extrakční metody separace iontů kovů
    Současný stav procesů separace fází v praxi uranových úpraven ve světě
    Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek
    Využití rentgenového mikroanalyzátoru Link k ověření čistoty separace