Record details

Title keyword
    Severnej
Article
    Ag-Bi a Se-galenity v epitermálnych Au-Ag žilách v severnej časti kremnického rudného poĺa
    Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy
    Architektúra sedimentárnej výplne neogénnych usadenín v severnej časti viedenskej panvy (ložisko Hrušky)
    Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie)
    Elektrosekvenčná analýza sedimentov sarmatu v severnej časti viedenskej panvy
    Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
    Geochémia severnej časti Slanských vrchov
    Geológia a tektonika juhozápadnej a severnej části kryštalinika Malých Karpát
    Hydrogeologická štúdia severnej časti departmentov La Libaertad, San Salvador a Cuscatlán, El Salvador
    Hydrotermálne premeny v severnej časti štiavnicko-hodrušského hrastu (okolie Sklených Teplíc)
    K vývoju náplavových kužeĺov Delne a Šebastovky v severnej časti košickej kotliny
    Kvartérne sedimenty severnej časti košickej kotliny a Slanských vrchov
    Kvartérne sedimenty severnej časti Slánských vrchov
    Litofaciálny vývoj molasových sedimentov staršieho miocénu v severnej časti košickej kotliny
    Mezozoikum severnej časti Braniska
    Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
    Nové rudné štruktúry v severnej časti Rudnianského rudného polia
    Planinské súvrstvie - sedimenty otnansko-spodnokarpatského veku v severnej časti Malých Karpát
    Použitie Markovovho reťazca pri faciálnej sekvenčnej analýze pestrých vrstiev vrchnej kriedy račanskej jednotky na severnej Orave
    Rekonštrukcia časového vývoja vulkánov severnej časti Slánských vrchov
    Ropno-geologické pomery severnej časti neogénu východoslovenskej nížiny po reinterpretácii
    Sedimentačné prostredie hrubých detritov vrchného bádenu v severnej časti Košickej kotliny
    Speleologický výskum krasových javov obalovej jednotky severnej strany Vysokých Tatier
    Svahové deformácie severnej časti košickej kotliny a priľahlej časti Slanských vrchov
    Vplyv kvartérnej tektoniky na vývoj územia v severnej časti Košickej kotliny
    Zlaté zrudnenie v severnej časti hodrušského rudného rajónu