Record details

Title keyword
    Severočeské
Monograph
    Studium bazických hornin v krystalinickém podloží Doupovských hor, severočeské pánve a Českého středohoří. Dílčí závěrečná zpráva
Article
    100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Anomální litologický vývoj v prostoru Unčína v severočeské hnědouhelné pánvi
    Antropogenní vrásové deformace v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Antropogenní vrásy na Mostecku v severočeské pánvi
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Arzeničnan hliníku a vzácných zemin (arzenoflorencit-Ce) v severočeské křídě
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Členění nadložní sloje v západní části severočeské hnědouhelné pánve
    Členění sedimentů Severočeské hnědouhelné pánve na základě geochemických a mineralogických kritérií
    Čtvrt století odvodňování podzemních kolektorů v dobývacím prostoru DÚK s.p. v severočeské pánvi
    Dokumentační systém kontaminace půd v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
    Fosforečnany a arseničnany crandallitové skupiny v oblasti severočeské křídy
    Generel rekultivací koncernu Severočeské hnědouhelné doly na léta 1981-1990
    Geochemická pozice berylia v uhlí severočeské pánve
    Geologické rozhraní mezi chomutovskou, mosteckou a ústeckou část severočeské hnědouhelné pánve
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
    Halloysit ze Želének u Duchcova v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Hlavní rysy sedimentace v prostoru štěpení hnědouhelné sloje mezi Mostem a Jirkovem v severočeské pánvi
    Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci
    Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve (02-32 Teplice)
    Hmyzí chodbičky v xylickém materiálu z terciéru Severočeské hnědouhelné pánve
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Inženýrskogeologická rajonizace výchozové partie severočeské hnědouhelné pánve při úpatí Krušných hor
    Jednotná klasifikace sedimentů v severočeské hnědouhelné pánvi z hlediska rozpojitelnosti
    K dokumentaci geologických zajímavostí v severočeské hnědouhelné pánvi
    K některým otázkám stáří a geneze rud strážského bloku v severočeské křídě
    K otázce stáří uranové mineralizace ložiska Hamr v severočeské křídě
    K paleogeografii severočeské hnědouhelné pánve
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Koeficienty transmisivity hornin podél styku Krušných hor a severočeské pánve (02-31 Litvínov, 02-32 Teplice, 02-33 Chomutov)
    Krušnohorské krystalinikum v podloží Severočeské hnědouhelné pánve
    Kryogenní destrukce hnědouhelné sloje v severočeské pánvi
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Leucit chybí v severočeské neovulkanické oblasti
    Lineární struktury v severočeské pánvi
    Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem
    Minerální složení rud na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Minerály crandallitové řady na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve
    Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud
    Morfotektonika Krušných hor ve vztahu k ložiskům hnědého uhlí severočeské pánve
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Možnosti snížení spotřeby pyroluzitu při zpracování uranových rud severočeské křídy
    Některé aspekty ochrany životního prostředí v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Některé vzácné minerály provázející uranové zrudnění v severočeské křídě
    Neotektonika severočeské hnědouhelné pánve a Krušných hor
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    Nová hospodářská struktura dolů v severočeské hnědouhelné pánvi ve vazbě na misi T.O.J. Gheyselincka
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o geologickém vývoji komplexu miocenních sedimentů severočeské pánve
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat (02-12 Teplice v Čechách, 34-11 Hustopeče)
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat. A new records and evidence of the family Pinaceae and Taxodiaceae within the marine sediments of the Bohemian Upper Cretaceous and Palaeogene of Western Carpathians
    Nový nález magnezioferitu v Severočeské pánvi
    Nový nález whewellitu ze severočeské hnědouhelné pánve
    Ověření geomechanických parametrů navrhované metody komora - pilíř v podmínkách mostecké části severočeské uhelné pánve matematickým modelováním
    Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina)
    Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve
    Podíl inženýrské geologie na ochraně a tvorbě životního prostředí severočeské pánve
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Problematika útlumu těžby v severočeské pánvi
    Proluviální sedimenty severočeské hnědouhelné pánve
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě
    Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
    Rabdofan-(Nd), churchit-(Y) a langisit na ložisku Stráž v severočeské křídě
    Recentní stadium deformace svrchnoeocenního peneplénu v severočeské pánvi
    Reflexně seizmická měření (SRB) v severočeské pánvi
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 1
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 2
    Revize zlomů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Rychlost sedimentace terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem
    Severočeské křemence
    Směrný zlom Eliška a jeho mineralizace na povrchovém dole Obránců míru v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Sopečná činnost v jezerním prostředí severočeské hnědouhelné pánve (odkazy na literaturu)
    Stopové prvky v životním prostředí severočeské hnědouhelné pánve a metody jejich výzkumu ve VÚHU Most
    Stratigrafický výzkum při okraji severočeské pánve j. od Chabařovic
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Technologické vlastnosti uranových rud severočeské křídy
    Terciérní sedimentace v okrajové části severočeské hnědouhelné pánve v oblasti Prunéřova
    Terciérní vegetace severočeské uhelné pánve v pohledu nových dokladů
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Uhelná brekcie v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Uhelná (gelinitová) klastická žíla v severočeské pánvi (miocén)
    Uplatnění neutron-neutronové karotáže (NNK-T) v inženýrskogeologickém průzkumu podkrušnohorského okraje severočeské hnědouhelné pánve
    Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy
    Vjačeslavit, U4+(PO4)(OH).nH2O ze severočeské křídy - první výskyt v Československu
    Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Výsledky paleomagnetických výzkumů terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využití karotážních křivek při ložiskovém průzkumu hnědého uhlí v Severočeské pánvi
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vývoj stařinové zvodně v mostecké části severočeské pánve
    Výzkum nerozpustných zbytků v jílovito-karbonátových sedimentech severočeské křídy
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
    Význam a postavení bazálních uhelných vrstev v terciéru Severočeské hnědouhelné pánve
    Význam geologické stavby podkrušnohorského okraje Severočeské hnědouhelné pánve pro povrchové dobývání uhlí
    Zakládání staveb na výsypkách hnědouhelných lomů v severočeské pánvi
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zemětřesné ohrožení Severočeské hnědouhelné pánve - příklad korekce výpočtu na lokální geologickou stavbu
    Zhodnocení možnosti využití terciérních písků v severočeské hnědouhelné pánvi
    Zirkonium a možnosti jeho získávání z uranových rud severočeské křídy
    Zirkonium v sedimentech Českého masívu a jeho anomální koncentrace v severočeské křídě
    Zlato v cenomanských sedimentech severočeské křídy