Record details

Title keyword
    Sklářských
Monograph
    Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky -Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009
Article
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    K metodice průzkumu sklářských písků
    Nové ložisko sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižního Českolipska
    Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy
    Společenstva palynomorf ze sklářských pískovců svrchnoturonského stáří z Holan
    Těžba sklářských a slévárenských písků na ložisku Srní
    Těžké minerály - závažný zdroj znečištění sklářských písků
    Výsledky ložiskového výzkumu sklářských, slévárenských a filtračních písků
    Využití odpadního síranu vápenatého z leštících sklářských kalů
    Využití sklářských odpadů v papírenství
    Zhodnocení ložisek sklářských surovin v Namibii