Record details

Title keyword
    Sląska
Article
    Badania cyrkonów jako wskaźników petrogenetycznych w niektórych skałach granitoidowyc dolnego Sląska
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar
    "Plamowe" koncenracje bazaltowe masywu Czeskiego i dolnego Ślaska