Record details

Title keyword
    Slanských
Article
    Geochémia severnej časti Slanských vrchov
    Geologická stavba stratovulkánu Strechový vrch v Slánských vrchoch
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Kvartérne sedimenty severnej časti košickej kotliny a Slanských vrchov
    Kvartérne sedimenty severnej časti Slánských vrchov
    Metalogenetický model Slanských vrchov
    Paleomagnetizmus a petromagnetické vlastnosti intruzívnych hornín z oblasti Slánských vrchov
    Porovnanie geofyzikálnych polí centrálnych zón stratovulkánov Slanských vrchov
    Produkty svahovej modelácie v strednej a južnej časti Slanských vrchov
    Rekonštrukcia časového vývoja vulkánov severnej časti Slánských vrchov
    Spoločné znaky a odlišnosti v mineralizácii vulkanických aparátov Slanských vrchov
    Svahové deformácie severnej časti košickej kotliny a priľahlej časti Slanských vrchov
    Úprava a technologické vlastnosti ryolitového tufu z lokality Kráĺovce v Slanských vrchoch
    Vulkanické centrá a ich morfologický prejav v strednej časti Slanských vrchov
    Výsledky litostratigrafického a biostratigrafického výskumu bradlového pásma severne od Slanských vrchov
    Za geologickými zaujímavosťami do Slanských vrchov