Record details

Title keyword
    Slovenská
Monograph
    Geografická orgaizace Česka a Slovenska v současném období
    Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období
    Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období
    Geotermálna energia Slovenska a jej využitie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
    Mollusca Slovenska. -- Bratislava, 1991
    Našinec v Oriente. Cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike (19. stor. - 1. pol. 20. stor.)
    XIII. slovenská hydrogeologická konferencia "Clovek a voda
    Zborník 14. Slovenská hydrogeologická konferencia 'Hydrogeológia a kvalita života'
    Zrcadlo minulosti : česká a slovenská krajina v kvartéru
Article
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Augustin Rebro - priekopnik histórie minerálnych vód Slovenska - šesťdesiatročný
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska
    Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika) (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1.část: Česká a Slovenská republika
    Čergov - jedna z klúčových roponádejných oblastí flyšového pásma východného Slovenska
    Dolomity Slovenska, ich vlastnosti a možnosti použitia
    Evropská a slovenská energetická politika
    Fluidné inklúzie a termodynamické podmienky vzniku xenolitov spinelových lherzolitov v alkalických bazaltoch južného Slovenska
    Gemmologická a genetická klasifikácia drahých a ozdobných kameňov Slovenska
    Genetická klasifikácia opálov Slovenska
    Genetické a formačné typy ortuťovej mineralizácie východného Slovenska
    Genéza geotermálnych vôd Slovenska vo vzťahu k ich exploatácii
    Geochémia hydrotermálne premenených vulkanických hornín stredného Slovenska
    Geofyzikálna interpretácia štruktúr východného Slovenska
    Heteromorfní amoniti spodnokřídových souvrství centrálních Karpat Slovenska
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych zdrojov Slovenska
    Hodnotenie tlmivej schopnosti pod Slovenska voči antropogénnemu zakysĺovaniu
    Inžinierskogeologická analýza svahových pohybov v kotlinách Slovenska
    Inžinierskogeologická pasportizácia hornín Slovenska
    Jódo-brómové vody Slovenska
    K strategii vyhĺadávania Au rúd na území Slovenska
    Karpatská oblast Slovenska a Moravy v poslední době ledové
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Kremenia - přírodní unikát středního Slovenska
    Magnetické a elektrické vlastnosti neovulkanitů středního Slovenska
    Mapa zemětřesného ohrožení České republiky, Polska a Slovenska vypracovaná pro ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
    Mikroskopické houby v jeskyních České republiky a Slovenska
    Mollusca Slovenska [Recenze]
    Monitoring mikropohybov v jaskyniach Západného Slovenska
    Monitoring mikropohybov v jaskyniach západného Slovenska
    Návrh stanov a prvý program činnosti Ústavu pre nerastný výskum Slovenska
    Několik nových korálů ze Slovenska
    Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska
    Niektoré problémy späté s prevrtávaním nízko- a vysokotlakých obzorov vo flyšových súvrstviach východného Slovenska
    Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu vnútorných kotlín Slovenska
    Nové poznatky o niektorých mastencových ložiskách Slovenska
    Nové výsledky prieskumných prác v neogéne vých. Slovenska v rokoch 1978-1986 a návrh prieskumných prác na dalšie obdobie
    Paleofaciálna rekonštrukcia treťohorných panví východného Slovenska z hľadiska výskytu, ropy a plynu
    Paleomagnetizmus intravulkanických až subvulkanických intruzívnzch hornín z oblasti stredného Slovenska
    Perspektivy Cu-porfýrových rúd v neovulkanitoch Slovenska
    Perspektivy na ropu a zemní plyn v předneogenních formacích západního Slovenska
    Petrofyzikální korelace flyšových souvrství račanské jednotky Moravy a severozápadního Slovenska
    Petrografické typy neovulkanických produktov východného Slovenska podľa akcesorických minerálov
    Pieskovce východného Slovenska pre historickú architektúru
    Prehladná inženierskogeologická mapa Slovenska 1:200 000
    Prieskumno-hydrogeologická aplikácia výskumu kvartéru Slovenska
    Prínos vynikajúceho polského geológa Ludwika Zejsznera ku geografickému poznaniu Slovenska
    Pripravuje sa geochemický atlas Slovenska
    Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
    Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska
    Príspevok Slovenska k rozvoju banskej čerpacej techniky
    Prognózne zdroje obyčajných podzemných vôd Slovenska a ich kvalita
    Regionálno-hydrogeochemické zhodnotenie kvality snehovej pokrývky na území Slovenska
    Regresní model priemernej ročnej odtokovej výšky pre územie Slovenska
    Renesancia problému predhorskej zonálnosti pôd (prírodného prostredia) v nížinách Slovenska
    Seminár o metalogenéze malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
    Slovenská seizmológia v rokoch 1971-1980
    Stavebné a dekoračné kamene Slovenska
    Stavebné kamene v neovulkanitoch Slovenska
    Striepky zo Slovenska
    Súčasné naftovo-geologické výsledky z flyšových súvrství východného Slovenska
    Surovinová základňa kameňa v neovulkanitech stredného Slovenska a Cerovej vrchoviny
    Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike
    Štúdium nasiakavosti vulkanických hornín Slovenska z hľadiska možnosti ich využitia pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO3)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Ťažba, spotreba a využívanie dolomitov Slovenska
    Terciérna makroflóra z niektorých lokalít Slovenska
    Travertíny Slovenska
    Typologické regióny obehu podzemných vod Slovenska
    V. slovenská geologická konferencia
    Vek niektorých vulkanitov východného Slovenska určený metódou stôp po štiepení uránu
    Výskum podzemných vod Slovenska a jeho ďalšie zameranie
    Výskum vlastností hornín Slovenska z hľadiska ich využitia pre stavebné a dekoračné účely
    Výsledky a úlohy hydrogeológie v oblasti stredného a severozápadného Slovenska
    Výsledky dosavadního výzkumu pravěkého hornictví na území Slovenska
    Vzťahy medzi hydroretenčnou schopnosťou a niektorými fyzikálnymi vlastnosťami vybraných pôd Slovenska
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    Zaniklá a neplatná česká a slovenská osobní a zeměpisná jména v mineralogickém názosloví
    Závěry konference "Životní prostředí pro Evropu" zámek Dobříš, Česká a Slovenská Federativní republika 21.-23.6.1991
    Zlato vo flyši a v neovulkanitoch východného Slovenska
    Zrnitostná analýza pieskovcov vnútrokarpatského paleogénu východného Slovenska
Serial
    Krásy Slovenska
    Slovenská archeológia : [časopis Acheologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre]