Record details

Title keyword
    Slovenského
Monograph
    Slovenský kras (Acta carsologica Slovaca).Zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši vydaný pro príležitosti 50. výročia objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
    Výskum a ochrana prírody Slovenského krasu
    Zborník Slovenského národného múzea
Article
    Geologická mapa Slovenského Rudohoria - východná časť
    Geologická stavba a uránové zrudněnie v perme severovýchodnej časti Slovenského rudohoria
    Geologické a hydrogeologické podmienky zvýšenia využitelnosti prameňov Slovenského krasu v suchých obdobiach
    Hydrogeologické pomery východnej časti Slovenského krasu v rokoch 1982-1985
    Krasové javy v síranoch a kavernóznych karbonátoch na južnom okraji Slovenského Raja
    Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov
    Malý průvodce historickými daty českého a slovenského hornictví
    Mineralogická expozice Slovenského národného múzea v Bratislavě
    Podzemné vody Slovenského krasu a možnosti ich využitia
    Príklady znečisťovania prírodných vôd v oblasti Slovenského krasu
    Sintrové škrapy na planinách Slovenského krasu. 15. 15
    Sintrové škrapy na planinách Slovenského krasu
    Spiriferidní brachiopodi karnu Slovenského krasu
    Spiriferidní brachiopodi karnu Slovenského krasu. Carnian spiriferid brachiopods of the Slovak Karst
    Srovnání cínonosných granitů Krušných hor a Slovenského rudohoří metodou izogon
    Staropleistocenní sutě Slovenského krasu a jejich význam pro tvorbu krasového reliéfu
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
    Štúdium drahokovovej mineralizácie vo vzorkách z depozitov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
    Vzťah rudných indícií ku geofyzikálnym štruktúram Slovenského rudohoria
    Za prírodnými krásami Slovenského krasu
    Základné geologické členenie granitoidov západnej časti Slovenského rudohoria
    Základné princípy geologickej mapy Slovenského rudohoria - východnej časti
    Zámery rezortu Slovenského geologického úradu v rozširovaní nerastnej surovinovej základne SSR
Serial
    Spravodajca Slovenského geologického úradu
    Spravodajca Slovenského geologického úradu. B, Časť informatívna
    Zborník Slovenského banského múzea
    Zborník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy