Record details

Title keyword
    Slovenskej
Monograph
    2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec
    2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti 21.9. - 25.9.2011 Sborník abstrakt
    2.otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Monínec 21.9.-25.9.2011
    Časovo-priestorové aspekty tranformačných procesov v Českej republike a v Slovenskej republike
    Časovo-priestorové aspekty transformačných procesov v Českej republike a v Slovenskej republike
    Čestný člen Slovenskej geologickej spoločnosti
    Geológia a životné prostredie-Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou
    Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky
    Sborník abstrakt, 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti
    Sborník příspěvků XV. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti
    Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
    Spoločný kogres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti
    Spoločný kongres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti : zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
    Sprievodca k XXV. celoštátnej konferencii Slovenskej geologickej spoločnosti
    Študentská vedecká konferéncia pri príležitosti 50. výročia Slovenskej akadémie vied
    Výsledky, problémy a perspektivy inžinierskej geológie v Slovenskej republike
    Zborník abstraktov: Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapování pod. 2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti v Rožňave 29.9.-1.10
    Zborník referátov z konferencie "Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike"
Article
    1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti
    30 rokov pôsobenia Ústavu hydrológie a hydrauliky Slovenskej akademie vied
    Aktivita Slovenskej geologickej společnosti pri SAV za rok 1987
    Aktivita Slovenskej geologickej spoločnosti roku 1983
    Bilancovanie činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti na 10. valnom zhromaždení
    Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 1986
    Dvadsaťpäť rokov od vzniku zjednotenej geologickej služby a výsledky práce geológie v Slovenskej socialistickej republike
    Ekonomické hodnotenie nerastnej surovinovej základne Slovenskej Socialistickej Republiky
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Hydrogeologická preskúmanosť Slovenskej republiky
    Hydrologický výskum v experimentálnych a reprezentatívnyh povodiach Českej a Slovenskej republiky
    Mapa vhodnosti územia pre skládky odpadov M1:50 000 a registrácia skládok odpadov na území Slovenskej republiky
    Náčrt rozvoja geotermálnej energie v Slovenskej socialistiskej republike
    Nové litostratigrafické členenie vrchného panónu a pontu v slovenskej části viedenskej panvi
    Prehľad speleologickej preskúmanosti pracovného územia oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti Spišská Nová Ves
    Prínos nových poznatkov slovenskej archeológie ku stratigrafii Pleistocénu a starého Holocénu
    Prínos RNDr. Ľudovíta Ivana, CSc., do slovenskej geológie
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Reinterpretácia geologickej stavby predneogénneho podložia slovenskej časti viedenskej panvy
    SGK 2009 : Spoločný geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti
    Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za roky 1979-1980
    Súčasný stav zdrojov minerálnych a termálnych vód Slovenskej republiky
    Tridsať rokov základného banského výskumu v Slovenskej akademii vied
    Vývoj dopravních vazeb mezi ČR a SR po vzniku dvou samostatných států. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.
    Vývoj populace České republiky 1990-1995. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a Č po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky.. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a Č po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky.
    Výzkum geologických faktorov životného prostredia: perspektívny program slovenskej geológie
    Z dejin slovenskej balneohydrogeológie
    Znalec slovenskej balneohistórie Augustín Rebro šesťdesiatročný
Serial
    Slovenská archeológia : [časopis Acheologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre]
    Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti