Record details

Title keyword
    Slovensku
Monograph
    Acta Archaeologica Opavensia 2, XVIII. sympozium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku
    Händel - Haydn - Mendelssohn a jejich "druhý život" v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století
    Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
    Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů Z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 5
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku. Etapová zpráva č. 2
    Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku
    Vývoj svahových pohybů sledovaných na Slovensku
    Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 7 - Jasovská jaskyňa
    Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 1 - Liptov
    Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 2
Article
    35 rokov činnosti Geologického prieskumu na pevné nerastné suroviny na Slovensku
    Ako ďalej vo využívaní vybraných nerastných surovín na Slovensku
    Amonity a stratigrafia bázy czorsztýnskych vápencov v bradlovom pásme na Slovensku a v ukrajinských Karpatoch
    Chráněná kamenná moře na středním Slovensku
    Chránené územie Dreveník na východnom Slovensku
    Časový vývoj neogénneho andezitového vulkanizmu na východnom Slovensku na základě magnetostratigrafickej stupnice
    Český záujem o jaskyne na Slovensku do roku 1918
    Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpätí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Geochémia a genéza hydrotermálne premenených vulkanických hornín na strednom Slovensku
    Geochemie sedimentů pestrých vrstev flyšového pásma Karpat na Moravě a západním Slovensku
    Geologická stavba bradlového pásma medzi Tulčíkom a Hanušovcami nad Topľou na východnom Slovensku
    Geologické mapovanie geológov C.K. Ríšskeho geologického ústavu na Slovensku v druhej polovici 19. storočia
    Geologicko-ložisková klasifikácia výskytov zeolitov na Slovensku
    Geologický význam některých rozhraní interpretovaných z družicových snímků na západním Slovensku a východní Moravě
    Geotermálna energia na Slovensku
    Historické nerosty popsané ze Španej Doliny na Slovensku
    Historie, výsledky a perspektivy geofyzokálního průzkumu přo prospekci uhlovodíků na východním Slovensku
    Hodnotenie akosti podzemných vôd aluviálnych sedimentov na Slovensku
    Hydrogeologická charakteristika hnedouhoľných ložísk na Slovensku
    Hypergénny rozklad pemzy a vznik ílových minerálov v ryolitových tufoch severozápadne od Velkej Trne na východnom Slovensku
    Inžinierskogeologické problémy sanácie hradov na Slovensku
    Jaskyne "Drakov" na Slovensku
    Jaskyně na Slovensku v diele Andreasa Engelharta
    Juraj Buchholtz a počiatky jaskynného mapovania na Slovensku
    K rozšíření magmatického zdroje v podloží neogénu na východním Slovensku
    Kamenivo pre biele a farebné betóny na Slovensku
    Kaolinit - nový minerál z lazilitovej paragenézy v pohorí Tríbeč na Slovensku
    Klenba Cerovej vrchoviny - mladá štruktúra na južnom Slovensku
    Krajšie na Slovensku nenájdete. Malolehotské kamenné more
    Kvalitatívne vlastnosti a prognózy ílovcov flyša na severovýchodnom Slovensku pre využitie v keramickej praxi
    Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky)
    Matej Bel a jaskyne na Slovensku
    Metamorfizmus, paleovulkanizmus a stratiformné typy rúd na strednom Slovensku
    Mikropaleobotanický výzkum panonu a pontu na Moravě a na Slovensku
    Mineralogické výskumy Františka Ulricha na Slovensku
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku
    Možnosti a využitie zdrojov nízkovýhrevných pevných palív na Slovensku
    Možnosti využitia pieskovcov paleogénu flyšu na východnom Slovensku
    Některé problémy interpretace geofyzikálních anomálií na východním Slovensku
    Některé příklady odlučnosti výlevných vyvřelin na Slovensku
    Niekoľko poznámok k tektonickým líniam pod neogénnou výplňou na východnom Slovensku
    Nové geologické a naftovo-geologické výsledky podvihorlatskej oblasti na východnom Slovensku
    Nové poznatky o dynamike zemského povrchu Západných Karpát na Slovensku
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Pěnovcová ložiska v Beňatiné na východním Slovensku a jejich subrozní systémy
    Počiatky mineralógie na Slovensku
    Podmienky rozvoja geotermálnej energie na Slovensku
    Pôdy typu "terrae calcis" na východnom Slovensku - ich charakteristika a genéza
    Použitie geofyzikálnych metód pri mapovaní kvartérnych sedimentov na Slovensku
    Poznatky z prieskumu a overovania optimálneho využitia podzemnej vody flyšových oblastí na Východnom Slovensku
    Poznatky z realizácie a štúdií zakladania na málo únosných náplavoch riek na Slovensku
    Predpoklady a indície vývoja hypogénnych jaskýň na Slovensku
    Priemyselne zaujímavé zdroje zlata na Slovensku
    Príspevok k histórii merania a mapovania jaskýň na Slovensku
    Príspevok k poznaniu spraší a sprašových sedimentov v dolinách Popradu a Torysy na východnom Slovensku
    Problematika utrácania tekutých odpadov do vyťažených plynových sond na východnom Slovensku
    Prognózy nerudných surovín na východnom Slovensku
    Prvý nález luzonitu na Slovensku
    Reálne o zlate a zlatom zrudnení na západnom Slovensku
    Ropné a plynové akumulácie pri Lipanoch na východnom Slovensku, ich osobitosti a problémy
    Rozloženie vysokoteplotných a strednoteplotných geotermálnych vôd a tepla suchých hornín na Slovensku
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Dokonč.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 1.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 2.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 3.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 4
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1918-1945. Pokrač. 5.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 1.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 2
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 3
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 4
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 5
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 6
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 7
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 8
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 9
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 10
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 11
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 12
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 13
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 15
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 16
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 17
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 19
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač 20
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 21. Přehled dějin rudného hornictví na území Československa
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 22.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.14
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.18
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu. 2. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu. 2. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu. 2. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu (1626). 1. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu (1626). 1. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu (1626). 1. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Dokonč.
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 1
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 2
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 3
    Rudné baníctvo na Slovensku v 18. a prvej polovici 19. storočia. Dokonč.
    Rudné baníctvo na Slovensku v 18. a prvej polovici 19. storočia. Pokrač. 3.
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Seminár k dejinám baníctva na Slovensku
    Smery výskumu súčasných exogénnych reliéfotvornych procesov na Slovensku a pokus o ich klasifikáciu
    Sopečná činnost na Slovensku
    Stratigrafický výzkum paleogénu Turnianskej kotliny v okolí Drienovce na východním Slovensku
    Stručný prehľad 30. ročnej histórie naftového priemyslu na východnom Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V. Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Súčasný stav a problémy evidencie jaskýň na Slovensku
    Školní lyžařský zájezd : Některé zajímavé lokality na Slovensku spatřené v únoru 1997 a v červnu 1999
    Ťažba a spracovanie drahých a farebných kovov na Slovensku. II
    Ťažba a spracovanie drahých kovov na Slovensku
    Ťažobno-technologické problémy pri odťažovaní ložísk uhĺovodíkov na východnom Slovensku
    Teplotno-tlakové problémy vo flyšových oblastiach a bradlovom pásme na východnom Slovensku a ich vzťah k ropoplynonosnosti
    Termálne vody pri Ľubovnianskych kúpeľoch na východnom Slovensku
    Útlmový program v rudnom baníctve na Slovensku
    Variace porodnosti na Slovensku
    Východiská technickej politiky geologických podnikov na Slovensku
    Výskum geológie a surovín kvartéru na Slovensku po III. Celoslovenskej konferencii, jeho ďalšie úlohy a cielové programy
    Výskyt stopových vzácných prvkov a drahých kovov v ťažených sírnikovych rudách na Slovensku
    Výskyty thufurových kryogenních forem reliéfu na středním Slovensku
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky a.s. Geofyzika Brno na východním Slovensku za posledních 5 let
    Výsledky geologickej informatiky na Slovensku a rozvoj Geofondu v rokoch 1969-1983
    Výsledky výskumných prác na prírodné uhlovodíky na území SSR a vyhľadávacieho prieskumu v predneogénnych útvaroch na východnom Slovensku v r. 1978-1986
    Využívanie geotermálnych vôd na Slovensku
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na Východnom Slovensku
    Vývoj geologického mapovania na Slovensku
    Vývoj mineralógie a petrológie na Slovensku : K 50. výročiu Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
    Výzkum ve Španí Dolině-Piescích a problémy pravěké těžby mědi na Slovensku
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Zajímavé nálezy nerostů v České republice a na Slovensku
    Zelený muskovit z nových lokalit na Slovensku
    Zrážkové pomery na Slovensku po oprave systematických chýb meraní atmosférických zrážok