Record details

Title keyword
    Smery
Monograph
    Abstrakta, 7. regionální konference "Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice"
    Nové směry v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí. Sborník přednášek
    Nové směry ve speleologii = New trends in speleology : Dobřichovice 24.-28. 10. 1983 : proceedings
    Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 1
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účasti. Sborník referátů. 1. 1
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 2
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Sborník referátů (1. díl)
Article
    Hlavné výsledky a smery geologickoprieskumnej činnosti v oblasti stredoslovenských neovulkanitov
    Hlavní směry báňské geotechniky a navazujícího výzkumu stabilitních problémů
    Hlavní směry rozvoje koncernu Československého uranového průmyslu do roku 2000
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Hlavní směry využívání uhlí v ČSSR a podíl Ústavu pro výzkum a využití paliv při jejich zjišťování
    Některé nové směry uplatnění geofyzikálních metod v hydrogeologii
    Některé nové směry v hydrogeologickém průzkumu ložisek nerostných surovin
    Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985
    Některé výsledky a směry vědeckotechnického rozvoje geofyziky při prospekci uranového zrudnění
    Nové směry genetického výzkumu rudních ložisek
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Nové smery v klasifikácii sedimentárnych panví so zameraním na panvy s ložiskami uhľovodíkov
    Nové směry v metodice vyhledávání ložisek přírodních uhlovodíků v MLR
    Nové směry v technologii těžby, dopravy a úpravy v kamenolomech
    Nové směry ve spotřebě a úpravnictví nerudních surovin
    Nové směry ve stratigrafii alpského kvartéru (Zasedání projektu IGCP 378 "Circumalpine Quaternary Correlations" v Luganu)
    Odchylky teploty, tlaku a převládající směry větru zimní troposféry v letech vysoké a nízké geomagnetické aktivity
    Prognózne zdroje anhydritu v Spišsko-gemerskom rudohorí a smery využitia anhydritu ložiska Tollstein v Novoveskej Hute
    Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume
    Reálné směry dlouhodobého rozvoje OKR a jejich podmínky
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily, 03-43 Jičín)
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
    Smery výskumu súčasných exogénnych reliéfotvornych procesov na Slovensku a pokus o ich klasifikáciu
    Současné směry výzkumu a využití hořlavých břidlic
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
    Strukturní směry ssv-jjz v zábřežském krystaliniku a mírovském "kulmu"
    Vybrané problémy a hlavní směry výzkumu v oblasti rozpojování nadloží se zvláštním zřetelem na výskyt zpevněných poloh
    Výsledky výzkumu a směry dalšího rozvoje hlubinného dobývání polymetalických ložisek v Jesenické oblasti