Record details

Title keyword
    Sokolovské
Monograph
    Dokumentace významných hydrogeologických a vodohospodářských objektů v Sokolovské pánvi a přilehlém území s lokalizací, hydrogeologickým popisem a fotodokumentací objektů
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů
    Hydrogeologická mapa Sokolovské pánve, 1:25.000
    Magnetické a paleomagnetické vlastnosti vybraných hornin Sokolovské pánve. Závěrečná zpráva
    Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
    Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
Article
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci
    Bituminózní břidlice centrální části sokolovské pánve a východní části chebské pánve
    Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Dosavadní výsledky magnetostratigrafických výzkumů terciérních sedimentů sokolovské pánve
    Feromagnetické nerosty ze sokolovské pánve
    Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
    Lesní požáry v miocénu sokolovské pánve
    Měření objemové magnetické susceptibility in situ na dole Družba v sokolovské pánvi
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Minoritní prvky v sulfidech miocenních sedimentů centrální části sokolovské pánve
    Miocenní vulkány v sokolovské pánvi
    Nález duxitu v sokolovské pánvi
    Nález duxitu v sokolovské pánvi
    Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Nové poznatky z petromagnetických výzkumů cyprisových vrstev v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Petrografický výzkum slojového souvrství Dolu Silvester v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Tektonika oblasti tzv. habartovského zlomu v sokolovské pánvi
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Vyhodnocení vlivu povrchové težby v Sokolovské pánvi pomocí multispektrálních dat
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Využití akcesorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží sokolovské pánve
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů - studie ze Sokolovské pánve
    Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.