Record details

Title keyword
    Současný
Monograph
    Současný stav a vývoj bodových polí
    Současný stav a vývojové trendy trhu práce v Jihomoravském kraji a srovnání s regiony ČR a EU.
    Současný stav geomorfologických výzkumů
    Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 5.-7. dubna 2001 v Kružberku
    Současný stav geomorfologických výzkumů: Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna 2000 v Nýdku
    Současný stav geomorfologických výzkumů-sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna v Nýdku
    Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
    Současný vědecký výzkum v Krkonoších - Výběr toho nejzajímavějšího
    Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy
Article
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Bývalý geolog - současný malíř
    Československá nerudní ložiska, jejich současný stav a perspektivy
    D.2. Mechanismus poškození půd kyselou depozicí - průběh, současný stav a predikce budoucnosti včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Ekologické služby VVÚ - současný stav a perspektivy
    Flóra peruckých vrstev, současný stav a problematika výzkumu
    Geologická problematika vyhledávání úložišť komunálních odpadů a současný stav poznatků v ČR
    Geologický a botanický význam přírodní památky Branické skály (Praha) a její současný stav
    Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
    Historie a současný stav ochrany neživé přírody
    Hodnocení geofaktorů a současný stav poznatků v České republice
    Jubilejní V.konference "Současný stav a perspektivy ekonomiky nerostných surovin"
    Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko: současný stav a antropogenní narušení ekosystému fluviálního jezera z komplexně limnologického pohledu
    Lukavická skupina v Železných horách: současný pohled
    Mechanismus poškození půd kyselou depozicí-průběh, současný stav a predikce budoucnosti, včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
    Mezinárodní seminář Současný stav geomorfologických výzkumů
    Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti
    Muschelkalk - střední část germánského triasu a současný stav jeho výzkumu
    Nerostné suroviny a jejich indicie na území KRNAP - současný stav
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Paleontologické lokality v porcelanitech severočeského terciéru a jejich současný stav
    Paprskoploutvé ryby spodního permu boskovické brázdy - současný stav poznání
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Přírodní stav rostlinných společenstev. Současný stav krajiny. Kostra a územní systém ekologické stability krajiny. (Soubor 3 mapek s legendami)
    Račí výšina u Ústí nad Labem - minulost a současný stav
    Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině (25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka, 26-11, 16-33 Jablunkov)
    Současný pohled na výskyty třebenických diamantů
    Současný stav a možnosti využití antimonových surovin s obsahem zlata v podmínkách ČSSR
    Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených uhelných dolů
    Současný stav a perspektiva českého hornictví
    Současný stav a perspektiva Zbrašovských aragonitových jeskyní (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Současný stav a perspektivy české geomorfologie
    Současný stav a perspektivy geomorfologie
    Současný stav a perspektivy rozvoje technologií zpracování uranových rud založených na suchém drcení a mletí
    Současný stav a perspektivy rozvoje uhelného průmyslu a úpravnictví v ČSSR
    Současný stav a problémy petrologického a geochemického výzkumu Hrubého Jeseníku
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
    Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací
    Současný stav chronostratigrafického dělení mezozoika (zpráva Československé stratigrafické komise)
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Současný stav devastace přírodního prostředí v oboře na Pavlovských vrších
    Současný stav fyzickogeografických výzkumů v Ústavu geoniky AV ČR
    Současný stav interpretace v metodě TO pro mělkou refrakční seizmiku
    Současný stav jakosti vody v řece Lužnici
    Současný stav kvartérní biostratigrafie
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Současný stav lokální seizmologické sítě v OKR
    Současný stav mezinárodní normalizace uhelně petrologických metod
    Současný stav mineralogických lokalit v širším okolí Hořovic
    Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy
    Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
    Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp.baden) v karpatské předhlubni
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče
    Současný stav názorů na vznik hydrotermálních rudních zón kolem granitů
    Současný stav některých lokalit v Jeseníkách
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Současný stav některých známých lokalit v okolí Písku
    Současný stav odkrytosti a prozkoumanosti ordoviku Krušné hory u Hudlic
    Současný stav opuštěných důlních děl v okolí Staré Vožice.
    Současný stav paleontologicko-malakozoologického výzkumu na Kinberku u Mikulova
    Současný stav poznání opevnění osady kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách, okr. Znojmo
    Současný stav poznatků o horninovém prostředí ve vztahu k antropogenním zátěžím
    Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Současný stav problematiky stanovení hranice jury a křídy z hlediska klasické lokality Štramberk
    Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
    Současný stav procesů separace fází v praxi uranových úpraven ve světě
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Současný stav revíru El Cobre na Kubě
    Současný stav revíru Matahambre a Santa Lucia na Kubě
    Současný stav užité geofyziky v České republice
    Současný stav v restrukturalizaci uhelného hornictví
    Současný stav ve využití geofyzikálních metod ve zjišťování inhomogenit na hnědouhelných lomech
    Současný stav vltavínových lokalit na Chebsku
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    Současný stav vyhledávacího průzkumu scheelitových rud
    Současný stav výskytu nerostů ve Chvaleticích
    Současný stav využití jaderných metod v rudném hornictví a jeho příbuzných oborech
    Současný stav využívání regionálního diagnostického polygonu v OKR
    Současný stav vývoje průmyslové klasifikace hnědých uhlí v zemích RVHP
    Současný stav výzkumů ložisek zlata u Suché Rudné
    Současný stav základního chronostratigrafického dělení
    Současný stav zásob bentonitu v ČSR a možnosti jeho využití
    Současný stav znalostí o seismické aktivní oblasti v západních Čechách
    Současný stav znalostí polyfázového krasovění hranického paleozoika (Present state of knowledge on the polyphase karstification of the Hranice Palaeozoic)
    Současný stav zpracování dat seismického polygonu Frenštát
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR
    Státní geologická služba a současný stav mapování pro potřeby životního prostředí
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Uranový průmysl v České republice - historie a současný vývoj
    Úvodní důlní díla v SHR - současný stav
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Vývoj a současný stav geofyzikálních metod v prognóze důlních otřesů
    Význam prací Břetislava Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Význam prací Čeňka Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zoopaleontologie limnického permokarbonu boskovické brázdy: současný stav výzkumu