Record details

Title keyword
    Souvislosti
Monograph
    Brownfieldy - souvislosti a příležitosti. Důl Alexander - zrcadlo minulosti, příležitost budoucnosti Kunčiček
    Členství opata C.F.Nappa (1792-1867) v Královské společnosti severských starožitností v souvislosti s jeho působností v Brně
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů
    Možné souvislosti mezi zemětřesnými roji a seismicitou indukovanou při injektáží kapalin
    Odborné posouzení těžitelných zásob štěrkop.sur.na lož. Nedakonice-Polešovice, Napajedla a Plešovec navržených pro těžbu ve vztahu k předpokl. spotřebě nerost. surovin v souvislosti s realizací dopravních staveb (D1,R55,R49) na území Zlínského kraje
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
    Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
Article
    Dlouhodobé změny klimatu v souvislosti se sluneční a vulkanickou aktivitou a pohybem Slunce
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Ekologická ušlechtilost paliv a technickoekonomické souvislosti
    Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
    Historické souvislosti - použití popelů z biomasy
    Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998)
    Hydrogeologické problémy v souvislosti s rozvojem těžby v SHR
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Některé souvislosti mezi vybranými heliogeofyzikálními a meterologickými jevy a kardiovaskulární úmrtností
    Některé zvláštnosti hydrologie brněnské stokové sítě a jejich souvislosti s režimem podzemních vod
    Nové geodetické zaměření středověké studny hradu Karlštejna a její hydrogeologické souvislosti
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Požadavky na geologický průzkum v souvislosti s úkoly národních výborů v problematice životního prostředí
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca, Peru
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Sociální souvislosti povodní na Moravě 1997
    Souborné hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení OkÚ Česká Lípa
    Souvislosti mezi rozložením převládajících větrů na zimní severní hemisféře, sluneční-geomagnetickou aktivitou a fází QBO
    Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov)
    Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn, W rud
    Vybrané územní souvislosti bydlení s příklady ze sídlištních struktur
    Změna kontinentality podnebí v souvislosti s globální klimatickou změnou